PLA DOCENT
Taller Comunicació Audiovisual. Creació d'un programa de Televisió Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Hernández Checa Coneixements previs recomanats --- Torn Únic
Descripció general del taller Desenvolupar la capacitat de comunicació audiovisual, adquirir coneixements sobre el funcionament de tots els elements que intervenen en el procés de disseny i creació per a programes de televisió així com per a suports interactius (Internet). Coneixements que es podran aplicar per crear un negoci per Internet (youtube,blog...etc) i per a treballs com community manager.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: Recomanable: Ordinador portàtil i gravadora de video (mòbil o càmera).
Format EXTENSIU (1r Semestre)

 

Data de creació: 15/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.-Parts d'un programa de televisió.
Tema 2.-Contingut d'un projecte televisiu.
Tema 3- Expressió oral davant la càmera.
Tema 4.-Com arribar a la idea.
Tema 5.-Com estructurar un programa de televisió. Escaleta.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Els alumnes coneixeran les característiques  teòriques per comprendre totes les parts que intervenen en la creació d’un programa de televisió. X X X X        
OG2.- L'alumne assolirà els coneixements per resoldre problemes. X X     X    
OG3.- L'alumne obtindrà els coneixements i tècniques per tenir una bona exposició oral – Presentació (posta en escena).              
OG4.- L'alumne obtindrà els coneixements i documentació teòrica i necessaris a tenir en conte a la creació d’una escaleta.             X  
OG5.- Els alumnes sabrà trobar els mitjans tècnics per realitzar processos de investigació sobre televisió.               X
OG6.- Els alumnes coneixeran les característiques per desenvolupar la capacitat creativa.       X        

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5   OG6
1 OE1.-L'alumne podrà trobar els mitjans tècnics i teòrics per poder confeccionar un programa de televisió.  X  X  X   X  X X
OE2.-L'alumne obtindrà els coneixements tècnics i teòrics per poder fer una presentació oral del projecte.      X       
OE3.-L'alumne sabrà trobar les tècniques i teoria per resoldre problemes.     X      
OE4.-L'alumne podrà tenir els mitjans tècnics per saber realitzar la estructuració del temps/escaletes en un programa de televisió.        X    
2 OE5-L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per crear una idea per un programa de televisió.           X
OE6.-L'alumne sabrà trobar els mitjans tècnics per presentar de forma oral el projecte.  X    X     X

 


Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Carlo Solarino.”Como hacer televisión”. Ed. Cátedra, cop. Madrid, 2000
Charo Lacalle. “El espectador televisivo.Los programas de entretenimiento” Ed.Gedisa, Barcelona 2001
Edward de Bono.“Seis Sombreros para Pensar” Editorial: Paidós Empresa.1999
Enric Violan. “Com fer un programa de televisió: l’elaboració del projecte: de la idea a l’emissió”. Universitat de Barcelona DL. Barcelona 2009
Fernando Trías de Bes. “El libro negro del emprendedor”. Editorial: Empresa Activa.2007
Gloria Saló. “¿Que es eso del formato? Ed. Gedisa. 2003
Guy Kawasaki .“El Arte de Empezar”. Editorial: Ilustrae. 2008
Mariona Masgrau, Susanna Cros y Àlex Forasté .“¡Buena Idea!”. Editorial: Catalonia. 2009
Miguel Angel Perez Marín. “Gestión de proyectos escénicos” Ed. Ñaque Editora, Guadalajara 2002
Mihaly Csikssentmihalyi . “Creatividad”.Editorial: Paidós Iberica. 1998
Tony Buzan .“El libro de los Mapas Mentales”. Editorial:Urano. 1996

www.vertele.com
www.formulatv.com
www.telecinco.com
www.antena3.com
www.rtve.es
www.tv3.cat
www.youtube.es
www.gestmusic.es
www.elterrat.com


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Assistència a classe

Els alumnes hauran d'assistir a totes les classes tan teòriques com pràctiques.

Individual 30%
2 Activitat d'aplicació

Es treballarà en equip a classe i es confeccionarà un audiovisual vàlid per a format d’internet.

Grupal 35%
3 Treball escrit

Cada alumne presentarà per escrit un dossier/recull del projecte realitzat a classe.

Individual 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)