Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Assistència a classe

Els alumnes hauran d'assistir a totes les classes tan teòriques com pràctiques.

Individual 30%
2 Activitat d'aplicació

Es treballarà en equip a classe i es confeccionarà un audiovisual vàlid per a format d’internet.

Grupal 35%
3 Treball escrit

Cada alumne presentarà per escrit un dossier/recull del projecte realitzat a classe.

Individual 35%