Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.-Parts d'un programa de televisió.
Tema 2.-Contingut d'un projecte televisiu.
Tema 3- Expressió oral davant la càmera.
Tema 4.-Com arribar a la idea.
Tema 5.-Com estructurar un programa de televisió. Escaleta.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.