PLA DOCENT
Taller Reputación online y gestión y prevención de crisis en Internet Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. Vázquez Coneixements
previs recomanats
-Nociones básicas sobre social media.
-Nociones básicas sobre gestión de crisis y teoría de las relaciones públicas.
Torn Únic
Descripció general del taller El taller “reputación online y gestión y prevención de crisis en Internet” ofrece una visión global acerca de los elementos a tener en cuenta para gestionar la reputación online de una persona u organización, así como identificar los factores clave en la gestión y resolución de una crisis en el entorno 2.0. Asimismo, el alumno aprenderá a profesionalizar la presencia y estrategia de comunicación de una marca en redes sociales, a prevenir la aparición de una crisis y a conceptualizar campañas encaminadas a mejorar la reputación de las marcas en Internet, antes, durante y después de una crisis.
El taller combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria, tendrá lugar durante 5 horas consecutivas (pendiente de determinar día) y la docencia virtual se hará a través de Moodle, necesitando el alumno invertir 15 horas para la lectura de documentación, debate, y entrega de ejercicios.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format Taller Semi-presencial

 

Data de creació: 18/06/2013
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: Reputación online y gobierno corporativo.
Gobierno corporativo: concepto y área de influencia.
La huella digital. Cómo trabajarla.
Qué entendemos por ORM?.
Ejemplos de reputación 2.0 de marcas.
Ejemplos de reputación 2.0 de personas.
Monitorización y búsqueda social para dar seguimiento y cuantificar la reputación online.
Principales aplicaciones en el mercado.
Informe de reputación online.
Casos de éxito y bad pràctices.

Tema 2: Gestión de crisis 2.0.
Qué es y qué no es una crisis.
Claves para identificar una crisis.
Tipos de crisis online.
Las causas: los siete errores capitales.
Ciclo de vida de una crisis en social media.
El manual de crisis.
Las audiencias.
Protocolos de actuación.
Herramientas y canales.
Cómo monitorizar una crisis.
Cierre de una crisis: la memoria de Internet.
Comunicación digital después de la crisis.
Casos prácticos.

Tema 3: Oportunidades y retos de las redes sociales para la gestión de la relación con los nuevos stakeholders (empleados, accionistas, blogs, comunidades, nuevos medios etc.).
Perfil profesional del community manager.
Estrategia de community management con los distintos stakeholders.
Generación de contenidos.
Dinamización y storytelling.
Búsqueda de participantes.
KPI's y evaluación de resultados.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Aprenderá a gestionar la reputación online de una marca o empresa y a prevenir la aparición de crisis.         X      X
OG2.- Interiorizará  los factores clave en la gestión y resolución de una crisis de comunicación en el entorno 2.0.  X X        
OG3.- Comprenderá cómo monitorizar y analizar conversaciones en Internet orientadas a la prevención de crisis de reputación.   X   X     X
OG4.- Aprenderá a gestionar comunidades online (community management).   X          

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- Entenderá los nuevos modelos de gestión de la comunicación 2.0 y la naturaleza de las conversaciones online. X      
OE2.- Aprenderá a gestionar la reputación online de una marca o persona en Internet.     X  
OE3.- Entenderá cómo prevenir una crisis de reputación, los principales detonantes de una crisis digital y cómo gestionarla y monitorizarla en caso de aparición.   X    
OE4.- Aprenderá a gestionar estrategias de comunicación digital (community management).       X
OE5.- Se enfrentará a casos reales de crisis de reputación en el entorno 2.0 y analizará las principales claves, aciertos y fallos en la gestión de las mismas.   X X  
OE6.- Role play: tendrá que tomar decisiones clave para la gestión y resolución de crisis digitales ficticias y situaciones delicadas de community management.   X    

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

• ACED, C. “Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital”. Barcelona, 2013.
• CONNIE, M WHITE “Social Media, Crisis Communication, and Emergency Management”. EEUU, 2012. Disponible en: http://books.google.es/books?id=bz08DhXc4u0C&printsec=frontcover&dq=crisis+internet&hl=es&sa=X&ei=l0nDUcb5OdSXhQfO34CoDw&ved=0CFYQ6AEwBQ#v=onepage&q=crisis%20internet&f=false
• LEVINE, LOCKE, SEARLS [et al]. "El manifiesto Cluetrain". Disponible en: http://www.well-comm.es/wellcommunity/wp-content/uploads/cluetrain.pdf
• MARTÍNEZ SANZ, RAQUEL y DURÁNTEZ-STOLLE, PATRICIA. “La gestión de crisis en el escenario digital: efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en su comunicación”, 2011 . In II Congreso Internacional Sociedad Digital, Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://eprints.rclis.org/17422/
• VV.AA. “Visibilidad - Cómo gestionar la reputación en internet". Madrid, 2009.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia obligatoria del 100% del total de las clases presenciales. Con participación activa.
Descripción de elementos a tener en cuenta para gestionar la reputación online de una persona u organización. Claves para identificar los factores más relevantes en la gestión y resolución de una crisis en el entorno online.
Individual Condi-ción impres-cindible
2 Trabajo en grupo

Role play: los alumnos, divididos en pequeños grupos, tendrán que tomar decisiones consensuadas para la gestión y resolución de una crisis digital ficticia presentada durante la clase magistral.

Grupal (2-3 alumnos) 20%
3 Actividades de aplicación

Cinco debates planteados en moodle. Con participación activa, relevante y documentada de los estudiantes.

Individual 30%
4 Actividad de aplicación

Análisis de los detonantes, principales claves, aciertos y fallos en la gestión de una crisis de reputación digital de una marca. Ejercicio sobre un caso presentado por la profesora durante la docencia presencial. Individual. Supone el 50% de la nota final del alumno.

Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)