PLA DOCENT
Taller Posicionament Web i SEO (Search Engine Optimization) Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. P. Filomeno Coneixements
previs recomanats
Taller adreçat per a alumnes que estiguin cursant el 3r o 4rt any del Grau. Torn Únic
Descripció general del taller

Taller pràctic dedicat a l’ensenyament de les tècniques, aplicacions i els fonaments bàsics de l’optimització de continguts als cercadors.

Idioma Castellà / Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Connexió a Internet WI-FI / PROJECTOR
A aportar per l'estudiant: Ordinador Portàtil
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 08/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

• Què és el SEO. La importancia del Contingut.
• Com optimitzar el posicionament als cercadors.
• Optimització de llocs web.
• Planificar una estratègia SEO competitiva.
• Casos pràctics.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà la importància i necessitat del SEO en el màrqueting. X     X X X  
OG2.- Resoldrà problemes i dubtes relacionats amb el posicionament de pàgines web.   X            X
OG3.- Es plantejarà i s’esforçarà en aprendre a utilitzar les eines i comprendre els fonaments del posicionament web en un entorn de màrqueting.       X   X X  X
OG4.- Identificarà oportunitats i responsabilitats.      X X        
OG5.- Analitzarà pàgines web i desenvoluparà un document analític.           X X  

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5
1 OE1.- L’alumne adquirirà Nocions de SEO. X   X    
OE2.- Aprendre a optimitzar els continguts d’un web     X X  
OE3.- Aprendre a Identificar necessitats i mancances d’un lloc web X X   X X
OE4.- Aprendre a Optimitzar el posicionament d’un web     X X X
OE5.- L’alumne sabrà determinar els objectius necessaris en una estratègia SEO X X   X  
2 OE6.- L’alumne entendrà l’arquitectura d’un web.   X     X
OE7.- L’alumne adquirirà coneixements per  Interpretar anàlisis web a través d’eines específiques     X X X
OE8.- L’alumne disposarà de coneixements per Generar contingut de qualitat enfocat al màrqueting d’un web X   X    

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

“Buscadores: La clave de tu negocio en Internet” (Manual de Marketing Online vol.2) - Google, Red.es
“Conecta” - Pepe Tomé
“Marketing Digital” - Pere Rosales
“The Long Tail” - Chris Anderson
“Art off SEO” - E. Enge, S.Spencer, R.Fishkin, J.C. Stricciola


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Carpeta Aprenentatge

Exercicis amb les eines de Google referents al posicionament.

Grupal NO 20%
2 Activitats d’aplicació

Exercicis amb eines d’anàlisi de webs.

Individual NO 20%
3 Activitats d’aplicació

Anàlisi de documents d’analítica web.

Individual NO 30%
4 Simulació

Preparació document SEO.

Individual NO 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)