PLA DOCENT
Taller Patrocini/ Sponsorship en el món esportiu Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. Gamundi Coneixements previs recomanats És aconsellable tenir les assignatures superades de:
Principis de màrqueting i Pla de màrqueting.
Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller explicarà les característiques especials i com s’ha buscar de forma efectiva patrocinis en el àmbit de l’esport e involucrarà l´alta implicació de l´estudiant.
Idioma Català / Castellà. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Internet, canó
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 10/10/2011
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
Introducció al Sponsorship i relació e integració del Sponsorship amb l´Esport.
Introducció al SponsorshipPlanning i als valors de l´Esport.
Tema 2.
Relació amb el Pla Estratègic Corporatiu i el Business Plan.
Nivells, tipologies, factors i eines rellevants del Sponsorship.
Tema 3.
Analisi de situació. Determinació del target i dels Valors diferencials i Objectius.
Desenvolupament i aplicació de les accions, cronograma i de contraprestacions.
Tema 4.
Introducció al Planning de Vendes /Comercialització.
Gestión de Base de Dades i el Procés de decisió.
Tema 5.
Formulació, innovació i utilització de Presentacions personalitzades i efectives.
Tancament d’operacions comercials i de contractes de Patrocinis.
Tema 6.
Valoració, seguiment de desviacions i fidelització, relació a llarg termini.
Tendències i noves oportunitats.
Tema 7.
Discussió i desenvolupament de diversos Casos Pràctics multi esportius.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà de forma pràctica el món del Sponsorship relacionat amb els valors esportius i respectar la deontologia Professional del patrocini i mecenatge. X     X X      
OG2.- L’alumne podrà diferenciar les característiques especials i diferencials de l’esport en la seva relació als Patrocinis.   X         X  
OG3.- L’alumne identificarà les contraprestacions i els valors tangibles rellevants per les empreses potencialment patrocinadores.   X         X
OG4.-  Aprendre a discriminar els elements rellevants i saber presentar de forma efectiva un Dossier de patrocini esportiu.      X     X  
OG5.- Ser capaç de proposar millores en les propostes de patrocini.      X      X   X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Contextualitzar a nivell teòric l’estudi i aplicació del patrocini/sponsorship en l’esport. X  X       
OE2.- Exemplificar la tipologia i aplicacions professionals del patrocini.      X  X  X
OE3.- Diferenciar i discriminar els valors econòmics del patrocini.     X X  X
2 OE4.- Analitzar la viabilitat d’un potencial patrocini.  X  X X X  X
OE5.- Realitzar una campanya complerta i efectiva de captació de patrocinadors en l’àmbit esportiu. X  X X X  X

 


Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

“ESA”- European Sponsorship Association- Uk
URL: http://www.sponsorship.org

“Tupatrocinio” Grupo Intercom
URL: http://www.tupatrocinio.com

“AEFR” – Asociación Española de Fundraising
URL: http://www.aefundraising.org

GELDARD; SINCLAIR (2002)- El manual del Sponsorship.- Ed. Univ. Press of Colorado.
ISBN: 095799480X.

TORRES, D. (2010) -Informe anual sobre el estado del patrocinio en España. -Ed. E-Guíame.

KLEIN, N.(2002): No logo. - Ed. Paidós Ibérica. ISBN:84-493-1074-1.

CAMPOS, C.(1997) - Marketing y Patrocinio Deportivo. - Ed GPE colección gestión deportiva. ISBN: 84-86052-31-9.

“Sport Sponsorship case studies” (casos d’estudi de diferents esdeveniments i empreses nacionals i internacionals).
www.sponsorship.org
www.tupatrocinio.com
www.aefundraising.org
Case Studies publicats online.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Assistència i participació activa a classe

És obligatòria l’assistència a totes les sessions presencials, on també s’avaluarà la participació significativa de l’estudiant a classe i a l’aula virtual.

Individual 20%
Activitats d’aplicació

Elaboració de diverses activitats pràctiques en relació al temari del Taller:
Nivells de patrocini.
Presentació i contracte del “sport sponsorship”
Relació de contraprestacions d´esdeveniment esportiu.
Resum de “decision-makers plan”.
Desenvolupament dels valors de l´esport.

Individual 40%
Treball en grup: informes executius

Elaboració entre 1 i 3 informes executius de les activitats pràctiques:
Casos pràctics de patrocini esportiu actual i de futur.

Grupal 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)