Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Assistència i participació activa a classe

És obligatòria l’assistència a totes les sessions presencials, on també s’avaluarà la participació significativa de l’estudiant a classe i a l’aula virtual.

Individual 20%
Activitats d’aplicació

Elaboració de diverses activitats pràctiques en relació al temari del Taller:
Nivells de patrocini.
Presentació i contracte del “sport sponsorship”
Relació de contraprestacions d´esdeveniment esportiu.
Resum de “decision-makers plan”.
Desenvolupament dels valors de l´esport.

Individual 40%
Treball en grup: informes executius

Elaboració entre 1 i 3 informes executius de les activitats pràctiques:
Casos pràctics de patrocini esportiu actual i de futur.

Grupal 40%