Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
Introducció al Sponsorship i relació e integració del Sponsorship amb l´Esport.
Introducció al SponsorshipPlanning i als valors de l´Esport.
Tema 2.
Relació amb el Pla Estratègic Corporatiu i el Business Plan.
Nivells, tipologies, factors i eines rellevants del Sponsorship.
Tema 3.
Analisi de situació. Determinació del target i dels Valors diferencials i Objectius.
Desenvolupament i aplicació de les accions, cronograma i de contraprestacions.
Tema 4.
Introducció al Planning de Vendes /Comercialització.
Gestión de Base de Dades i el Procés de decisió.
Tema 5.
Formulació, innovació i utilització de Presentacions personalitzades i efectives.
Tancament d’operacions comercials i de contractes de Patrocinis.
Tema 6.
Valoració, seguiment de desviacions i fidelització, relació a llarg termini.
Tendències i noves oportunitats.
Tema 7.
Discussió i desenvolupament de diversos Casos Pràctics multi esportius.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.