PLA DOCENT
Taller Comunicación 3.0 y moda: blogs y community management Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Laura Cervi Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Las formas de comunicar, el márketing y la publicidad se transforman cada día con las nuevas tecnologías: por eso, se hace necesario adaptar el perfil del comunicador a los nuevos enfoques y retos que plantea la comunicación.
La moda, en particular siempre está en la vanguardia y se ha adaptado rápidamente al nuevo entorno comunicativo: los blogs, cada vez más están sustituyendo a las revistas como opinion makers, las redes sociales están replanteando la figura del cool-hunter y del trend-setter.
Esta aparente democratización del mundo de la comunicación de la moda pone a los profesionales del sector nuevos retos.
El taller, con un enfoque práctico y orientado a la realidad del mercado, tiene como objetivo formar a futuros profesionales que sepan identificar, evaluar y seleccionar las oportunidades del mercado, estableciendo estrategias óptimas en el ámbito de la comunicación y la imagen de marca, adaptándolas a los nuevos lenguajes y a las nuevas herramientas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet...
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
La comunicación 3.0: retos y oportunidades.

Tema 2.
La comunicación 3.0 y la moda.

Tema 3.
Blogs de Moda: Corresponden a líderes de opinión o a acciones publicitarias?
Analizando los blogs de moda más importantes a nivel internacional, intentaremos comprender si se trata de un nuevo instrumento de información, de comunicación o de publicidad y cómo el sector, y sus profesionales, pueden beneficiarse.

Tema 4.
Community management en el Sector Moda.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne reconeixerà els diferents models de comunicació 3.0.   X X     X
OG2.- L'alumne reconeixerá l'aplicació de la comunicació 3.0 a la moda.        X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà a triar l'estratègia adequada al 3.0. X  
OE2.- L'alumne aprendrà a emprar el lenguatge 2.0.   X
OE3.- L'estudiant podrà  construir un blog de moda.   X
OE4.- L'alumne sabrà portar una community de moda.  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- HANSSEN, Kirstin, NITZCHE, Felicia, TOZZI, Elina. Fashion Blogs. Editor Publ. d'jonge Hond, 2010. ISBN 9089101527.
- ROCAMORA, Agnès. Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, Volume 15, Number 4, December 2011 , pp. 407-424(18)

- SUMMERS, John O. The Identity of Women's Clothing Fashion Opinion Leaders. Journal of Marketing Research (JMR). May70, Vol. 7 Issue 2, p178-185. 8p.

On line sources:

- RUIZ MOLINA, Encarna, Los blogs de moda en España: de la espontaneidad del usuario a la profesion de blogguer.

- 99 best fashion blogs.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clase magistral

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 10%
2 Actividades de formación

Los alumnos, en grupo de max 4, deberán costruir un proyecto comunicativo del sector moda en el entorno 3.0.

Grup (4) 40%
3 Carpeta de aprendizaje

El alumno creará un blog de moda que recogerá todas las actividades, y lo alimentará a lo largo de toda la asignatura.

Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)