Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clase magistral

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 10%
2 Actividades de formación

Los alumnos, en grupo de max 4, deberán costruir un proyecto comunicativo del sector moda en el entorno 3.0.

Grup (4) 40%
3 Carpeta de aprendizaje

El alumno creará un blog de moda que recogerá todas las actividades, y lo alimentará a lo largo de toda la asignatura.

Individual 50%