PLA DOCENT
Taller La Comunicació de Crisi Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. Arceo Coneixements
previs recomanats
Teoría de la comunicación persuasiva de masas;
psicología de la comunicación;
sociología;
teoría y estructuras de las relaciones públicas
Torn Únic
Descripció general del taller Se pretende que el alumno de grado sepa prevenir y a afrontar situaciones de crisis en instituciones públicas, privadas, políticas o de otra naturaleza.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector; audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 01/02/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Las crisis de las organizaciones y su repercusión en las políticas de comunicación.
1.1. Naturaleza y tipos de crisis.
1.2. Crisis con riesgos para la población o el medio ambiente.
1.3. Crisis sin riesgos para la población o el medio ambiente.
Tema 2. La gestión de la crisis por parte de las instituciones desde el modelo bidireccional simétrico de actuación.
2.1. La responsabilidad social de las organizaciones.
2.2. La relación como elemento fundamental de gestión de la crisis: Repercusiones a medio-largo plazo.
Tema 3. La prevención de las crisis.
3.1. La responsabilidad social como elemento fundamental de prevención de crisis.
3.2. El manual de crisis: El gabinete de crisis. Cómo deben actuar las diferentes direcciones y departamentos de la organización. La formación de portavoces de la organización. La fuente de los mensajes sobre la crisis. El software específico acerca de gestión de crisis.
Tema 4. Cómo evaluar la repercusión comunicativa de la crisis.
4.1. Análisis de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación de masas y su posicionamiento en atributos de imagen de la institución. 4.2. Análisis de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación de masas y su repercusión en la imagen / actitud de los públicos de/hacia la institución. 4.3. Las investigaciones motivacionales como herramienta de análisis de la imagen y la actitud de los públicos de/hacia la institución.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-El alumno conocerá las teorías más avanzadas en comunicación interpersonal y su aplicación a la función de los portavoces de las organizaciones. X     X X  X
OG2.-Experimentará las técnicas de comunicación comunicación de crisis.      X  X X  X   X
OG3.-Conocerá las tendencias profesionales en formación en comunicación de crisis.           X X X
OG4.-Sabrá aplicar el conocimiento adquirido en otras materias.    X      X      

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4   OG5
1 OE1.-Conexión entre las teorías de comunicación persuasiva de masas y las teorías de relaciones públicas. X     X  
OE2.-Capacidad de análisis de casos prácticos desde la perspectiva teórica. X X    
OE3.-Orientación profesional de la materia.        
2 OE4.-Conocimiento de las técnicas de comunicación en situaciones de crisis tanto en el plano gerencial como en el plano comunicativo.    X   X  X
OE5.-Análisis de casos históricos en comunicación en situaciones de crisis desde la perspectiva gerencial y comunicativa.    X   X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Arceo, A. (2000): “Reflexiones sobre la Comunicación de Crisis”. En Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas, nº 7.
Arceo, J. L. (Dir.) (1993): Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU.
Arceo, J. L. (1999): Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid.
Barton, L. (1993): Crisis in Organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos. Cincinatti: College Divisions South Western.
Benoit, W (1997): “Image Repair Discourse and Crisis Communicatios”. En Public Relations Review, vol. 23 (2).
Center, A. H. & Jackson, P. (1995): Public Relations Practices. Managerial Case Studies and Problems. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall.
Coombs, T. (1998): “An Analytic Framework for Crisis Situations: Better Responses from a Better Understanding of the Situation”. En Journal of Public Relations Research, vol. 10 (3).
Fearn-Banks, K. (1996): Crisis Communications. A Casebook Approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Fita Trias, J. (1999): Comunicación en Programas de Crisis. Barcelona: Gestión 2000. González Herrero,
Alfonso (1996): La Gestión de la Comunicación en Previsión de una Crisis Empresarial. Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Universidad Complutense de Madrid.
González Herrero, Alfonso (1998): Marketing Preventivo: La Comunicación de Crisis en la Empresa. Barcelona: Bosch.
Grunig, J. E. (Ed.) (1992): Excellence in Public Relations and Communication Management: Contributions to Effective Organizations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Grunig, J. E. & Hunt, T. (1984): Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Heath, R. & Abel, D. (1996): “Proactive Response to Citizen Risk Concerns: Increasing Citizen´s Knowledge of Emergency Response Practices”. En Journal of Public Relations Research, vol. 8 (3).
Heath, R.; Seshadri, S. & Lee, J. (1998): “Risk Communication: A two-Community Analysis of Proximity, Dread, Trust, Involvement, Uncertainty, Openess/Accessibility and Knowledge of Support/Opposition Toward Chemical Companies”. En Journal of Public Relations Research, vol. 10 (1).
Hunt, T. & Grunig, J.E. (1994): Public Relations Techniques. Orlando: Harcourt Brace CollegePublishers.
ICIE (1996): Guía ICIE. Empresas de Relaciones Públicas en España, nº 1. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid.
Kendall, R. (1996): Public Relations Campagne Strategies. New York: Harper Collins.
Lee, J.; Jares, M. S. & Heath, R. L. (1999): “Decision-Making Encroachment and Cooperative Relationships Between Public Relations and Legal Counselors in the Management of Organizational Crisis”. En Journal of Public Relations Research, vol. 11 (3).
Lerbinger, O. (1997): The Crisis Manager, Facing Risk and Responsibility. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Marín, F. (1994): Comunicación Social y Situaciones de Crisis Internacionales. Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Universidad Complutense de Madrid.
Marra, F. (1997): “Crisis Communication Plans: Poor Predictors of Excellent Crisis Public Relations”. En Public Relations Review, vol. 24 (4). Plowman, K. (1998): “Power in Conflict for Public Relations”. En Journal of Public Relations Research, Vol. 10 (4).
Pérez González, R. A. (2001): Estrategias de Comunicación. Barcelona: Ariel Comunicación.PRWEEK (15 de mayo de 2000): “Can Software Really Help in a Crisis?”. New York.
Regester, M. & Larkin, J. (1997): Risk Issues and Crisis Management. A Casebook of Best Practice. London: Kogan Page.
Rissier, J. (enero-febrero de 2000): “Lessons from L.A.: Chronology of a Crisis”. En Columbia Journalism Review.
Rodríguez Andrés, R. y Sádaba, T. (1999): Periodistas Ante Conflictos: El Papel de los Medios de Comunicación en Situaciones de Crisis. Pamplona: Eunsa.
Wilcox, D. L.; Ault, P. H.; Agee, W. & Cameron, G. T. (2001): Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid: Adison Wesley.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Coloquios sobre materiales audiovisuales

Los alumnos deberán establecer coloquios sobre 2 temas concretos elegidos por el docente, tras las consultas bibliográficas, hemerográficas, etc., pertinentes.
Intercambio de opiniones entre los alumnos y el profesor sobre temas concretos a desarrollar.

Individual 20%
2 Trabajos escritos

Elaboración de un informe ejecutivo por escrito sobre un asunto concreto elegido por el profesor, en el cual el trabajo de búsqueda de metodologías y contenidos será un referente constante.
Presentación de un documento escrito sobre temas específicos.

Grupal
Entre tres y 4 alumnos
20%
3 Exposiciones

El profesor eligirá un asunto concreto del programa que será expuesto públicamente por diferentes grupos de prácticas.
Exposición del contenido de la materia de forma oral por parte del profesor sin la participación activa del alumno
Grupos de estudiantes (compuestos por 3-4 alumnos) presentarán de maner oral un tema, preparado previamente, ante el resto de compañeros del curso. Será acompañada por una presención escrita previa.

Grupal
Entre tres y 4 alumnos
20%
4 Actividades de aplicación

El profesor contextualizará el aprendizaje teórico y técnico a través de la aplicación de los conocimientos a un suceso o situación dada previamente seleccionada para facilitar el aprendizaje.
Se contextualizará el aprendizaje teórico y técnico a través de la aplicación de los conocimientos a un suceso o situación dada previamente seleccionada para facilitar el aprendizaje.

Grupal 20%
5 Simulación

El profesor fomentará la participación en el desarrollo de un caso práctico ficticio mediante la asuncion de los miembros de los distintos grupos de diferentes roles a desarrollar
Actividad en la que ante un caso elegido cada grupo se le asigna un rol según el cual ha de intervenir en el desarrollo de la situación. 

Grupal 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)