PLA DOCENT
Taller Estrategias de PR digital: relación con bloggers e influencers en estrategias de redes sociales y eventos de relaciones públicas Format docència P
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. Vázquez Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas de relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller Hoy en día los bloggers e influencers son muy conscientes de que son prescriptores de su sector porque tienen grandes comunidades de lectores o seguidores detrás. ¿Cómo abordar la relación con bloggers desde la perspectiva de las relaciones públicas? ¿Cómo pueden las marcas diseñar estrategias de PR digital, eventos y social media capaces de seducir a este nuevo target?
El taller permitirá al alumno aprender a diseñar, implantar y evaluar estrategias de comunicación y relaciones públicas encaminadas a lograr tener cabida en la cotizada agenda setting de un blogger o influencer.
Combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria, tendrá lugar el 12 de septiembre de 09.00 a 14.00 horas y la virtual se hará a través de Moodle, necesitando el alumno invertir 15 horas para la lectura de documentación, debate, y entrega de ejercicios. Esta docencia virtual tendrá lugar entre el 13 de septiembre y el 31 de octubre de 2014.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format Taller Semi-presencial.

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. El poder de las redes sociales para las relaciones públicas.
El nuevo ecosistema de la comunicación: nuevos retos y stakeholders digitales. Presencia estratégica de las marcas en redes sociales y papel estratégico que juegan los bloggers e influencers en el panorama digital.
Bloggers e influencers: tipología, idiosincrasia y características específicas de los nuevos stakeholders.
Cómo identificar los bloggers e influencers más interesantes para cada marca, cómo hacer relaciones públicas en la red con ellos y principales fórmulas y mecanismos para lograr tener cabida en su agenda setting.


Tema 2. Bloggers e influencers: tipología, idiosincrasia y características específicas de los nuevos stakeholders.
Cómo identificar los bloggers e influencers más interesantes para cada marca, cómo hacer relaciones públicas en la red con ellos y principales fórmulas y mecanismos para lograr tener cabida en su agenda setting.


Tema 3. Organización de eventos 2.0 con influencers.
Aspectos de RRPP a tener en cuenta para lograr los mejores resultados en términos de influencia y notoriedad digital, antes durante y después de la celebración de eventos en los que participan bloggers/influencers. Acciones de monitorización y proyección de tuis en eventos.


Tema 4. Monitorización y ROI de acciones con bloggers e influencers.
Fórmulas para determinar el retorno de la inversión fruto de actividades de relaciones públicas en la red con influenciadores sociales: cómo medir el impacto y resultados en blogs, tweets y principales redes sociales.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Aprender a diseñar estrategias de relaciones públicas en la red con bloggers e influencers. X     X  X    X
OG2.- Aprender a maximizar la presencia de bloggers e influencers en eventos offline de relaciones públicas.   X      X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno comprenderá la naturaleza de los bloggers e influencers y su idiosincrasia para elaborar estrategias de RRPP.
OE2.- El alumno aprenderá a conceptualizar y diseñar estrategias de comunicación exitosas con bloggeres e influencers así como a medir el retorno de la inversión de las mismas.  
OE3.- El alumno aprenderá a organizar eventos 2.0 con bloggers e influencers y maximizar la presencia de dichos stakeholders en eventos offline.  
OE4.- El alumno elaborará un plan de relaciones públicas con bloggers e influencers para una marca real.  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
• ACED, C."Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital". Barcelona, 2013.
• FERNÁNDEZ, A. "El backstage de los egoblogs: conversaciones en exclusiva con 20 egobloggers top del panorama nacional". Ediciones Protocolo, Madrid, 2014.
• JENKINS, H. "Fans, bloggers y videojuegos: la cultura de la colaboración". Barcelona, 2009.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
    Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
    La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Sessió única presencial el 12 de setembre de 2014 de 9,00 a 14,00h + sessions online.

Individual 20%
2 Actividad de aplicación

Cinco debates planteados en moodle. Con participación activa, relevante y documentada de los estudiantes.
Período: entre el 13 de septiembre y el 31 de octubre de 2014.

Grupal (4 alumnos) 30%
3 Carpeta de aprendizaje

Elaboración de un plan de comunicación y relaciones públicas con bloggers e influencers.

Grupal (4 alumnos) 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)