PLA DOCENT
Taller Introducción al Marketing Móvil Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. Guzmán Coneixements
previs recomanats
Es conveniente tener superadas las asignaturas de marketing. Torn Únic
Descripció general del taller

Nos permitirá conocer los factores que han determinado la revolución del móvil y su irrupción como canal de marketing, comunicación y publicitario así el impacto que la movilidad ha representado en publicidad, redes sociales, CRM o m-commerce.

Idioma Català/ Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Conector para dispositivos Apple a VGA.
A aportar per l'estudiant: Smartphone o tableta.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 03/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

I - INTRODUCCIÓN: el periplo hacia la movilidad y el poder del “aquí y el ahora”

II – MARKETING MÓVIL: definición y cronología

III – LOS PRINCIPALES ACTORES DEL MARKETING MÓVIL:
III_I_Los usuarios.
III_II_La Tecnología:
II_II_I_La Tecnología: smartphones
III_II_II_La Tecnología: tabletas.
III_II_III_La Tecnología: sistemas operativos.

III_III_Redes.

III_IV_Inversión.

IV- MOVILIZANDO EL MARKETING MIX:

IV_I_Ventajas del Marketing Móvil
IV_II_Barreras del Marketing Móvil.
IV_III_Movilizando el Plan de Marketing: 
IV_III_I-Movilizando el Plan de Marketing:  Publicidad.
IV_III_II-Movilizando el Plan de Marketing: Búsquedas (search).
IV_III_III-Movilizando el Plan de Marketing: Redes Sociales.
IV_III_IV-Movilizando el Plan de Marketing: SMS.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Entender cuáles son los factores que intervienen en lo que llamamos “el ecosistema móvil” y qué peso tienen actualmente en el mismo X X         X X
OG2.- Conocer cuáles son los factores determinantes y diferenciales del marketing móvil respecto al conjunto de lo que llamamos marketing digital   X       X X X
OG3.- Analizar el comportamiento del usuario desde el punto de vista de la movilidad   X X       X X
OG4.- Identificar los cambios de hábito que se han gestado en los usuarios como consecuencia de la irrupción de la movilidad para maximizar la eficacia de estrategias de marketing debidamente integradas en los planes de marketing de las compañías.   X         X X
OG5.- Adquirir una visión panorámica de los diferentes terminales que ahora mismo se encuentran unificados bajo lo que llamamos “dispositivos móviles   X   X X   X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5
1 OE1.- Dimensionar y entender las relaciones entre operadoras, redes, inversión y tecnología. X        
OE2.- Identificar y dimensionar las ventajas e inconvenientes del marketing móvil en la actualidad.   X      
OE3.- Analizar el uso que hace el usuario de sus móviles y cómo los smartphones se integran en el conjunto de herramientas y pantallas que tienen un impacto directo sobre su experiencia con marcas, productos y servicios.     X  
OE4.- Conocer las características y el potencial de teléfonos móviles, smartphones, fablets, tablets, iPads, etc… para entender cuáles son sus diferencias más significativas así como sus pros y sus contras.         X
2 OE5.- Analizar el ARPU de una campaña de publicidad de una operadora móvil.        
OE6.- Seleccionar una app con publicidad in app y analizar su impacto y estrategia.   X      
OE7.- Determinar las diferencias entre los últimos lanzamientos de los principales fabricantes de terminales SAMSUNG, NOKIA, APPLE y HTC y determinar sus diferencias.       X  
OE8.- Planteamiento y desarrollo de una campaña de marketing móvil: caso práctico.          X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

2013 Spain Digital Future in Focus by ComScore
Informe 2012 AMETIC
Informe Orange España 2012
Sociedad de la Información Telefónica
V Estudio de Inversión en mobile marketing de la MMA
Mobile Marketing Industry Glossary – Mobile Marketing Association


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia del 80% de las clases con participación activa.

Individual NO 20%
2 Actividad de aplicación: ARPU

Analizar el ARPU de una campaña de publicidad de una operadora móvil.

Grupal 2-3 20%
3 Actividad de aplicación: APPS

Seleccionar una app con publicidad in app y analizar su impacto y estrategia.

Individual 20%
4 Actividad de aplicación: Lanzamiento principales fabricantes de terminales

Determinar las diferencias entre los últimos lanzamientos de los principales fabricantes de terminales SAMSUNG, NOKIA, APPLE y HTC y determinar sus diferencias.

Grupal 2-3 20%
5 Simulación: Campaña marketing móvil

Planteamiento y desarrollo de una campaña de marketing móvil: caso práctico. 

Grupal 2-3 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)