Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
    Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
    La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Assistència

Assistència (es restaran de la nota final 0,25 punts per cada absència)

Individual 10%
2

Activitats d’aplicació presentades en el calendari establert.

Cada cicle o activitat d’aplicació (una o més peces) té la seva pròpia puntuació. La qualificació definitiva s’aplica sobre el treball finalment publicat a la pàgina ART&COPY (Moodle).

Activitats d’aplicació.- Elaboració d’entre 10 i 12 anuncis de formats variats
-pàgina
- doble pàgina
- mitja pàgina
- peu de pàgina (faldón)
- cartell
- tanca 3x4 o 3x8
- OPIS
Cada un dels alumnes que formen un grup ha d’assumir, indistintament, els papers d’Estratega, Art i Copy.
Tot seguint les indicacions de la Direcció Creativa es cercaran i realitzaran les solucions retòriques d’imatge i text per a cada problema. Caldrà responsabilitzar-se de la creació de la imatge, el titular, el text i l’eslògan corresponent.
És imperatiu el compliment exacte del calendari de creació.

Individual/ Grupal 60%
3 Carpeta d’aprenentatge i classe expositiva

Contindrà la totalitat de les peces (activitats d’aplicació) elaborades al llarg del curs. Es presentaran cada una de les peces dins el calendari establert. Els docents poden indicar la necessitat d’introduir modificacions amb caràcter obligatori.

El dia establert el grup defensarà en una classe expositiva la seva Carpeta d’Aprenentatge que inclourà la totalitat d’activitats d’aplicació realitzades. La sessió anterior es dedicarà a atendre dubtes i consultes.

Grupal 20%
4 Examen

Prova escrita tipus test el mateix dia de l’exposició final 

Individual 10%