PLA DOCENT
Taller Campanyes 360º. Com combinar la publicitat online i offline per un major impacte Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. Ignacio Lucena Mir Coneixements
previs recomanats
Planificació i Mitjans Publicitaris.
Creativitat Publicitària.
Principis de Màrqueting.
Torn Únic
Descripció general del taller

Avui en dia no té sentit plantejar una campanya de publicitat només per un tipus de mitjà. El consumidor està exposat diàriament a tot tipus de mitjans.
El publicista ha de ser capaç d’entendre les possibilitats que ofereix cada mitjà en base a l’objectiu de la campanya per el disseny de les accions a realitzar i per al disseny de la propia creativitat.
A més, ha de ser capaç de saber combinar els diferents mitjans online i offline per assolir la millor cobertura de la manera més eficient.
En aquest taller tractarem el plantejament d’una campanya, tant des de la perspectiva de la creativitat com de la planificació, de manera global però considerant la combinació estratégica dels mitjans disponibles: TV, ràdio, premsa, online, Mobile, street marketing, relacions públiques, etc.
L'objectiu és saber com plantejar campanyes que generin un major impacte i assegurin un retorn de la inversión més adequat.

Observacions: El curs estarà basat es explicació teòrica per reforçar i consolidar el coneixement de totes les eines del marketing i la publicitat per poder saber-les combinar eficaçment i poder dissenyar campanyes 360º que proporcionin un major impacte. Durant el curs s’utilitzaran molts exemples visuals per facilitar l’anàlisi i l’aprenentatge.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: projector, internet, equip audiovisual...
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
Entendre i atraure al consumidor.
Entendre i investigar el comportament del públic objectiu.
Conèixer el consum de mitjans del públic objectiu i el seu comportament enfront als mateixos.
Introduir les tècniques publicitàries per l’atracció de consumidors (publicitat viral, Inbound màrqueting, etc).

Tema 2.
Plantejant una campanya 360º. Com s'interrelacionen els mitjans?
Entendre el funcionament, beneficis i limitacions de cada mitjà per el plantejament de campanyes 360º.
Aprendre a plantejar accions que creuin diversos mitjans per aconseguir implicar al consumidor en la campanya.

Tema 3.
Creativitat integrada. Com aconseguir el mateix impacte a tots els mitjans.
Conèixer els elements fonamentals per plantejar la creativitat i el missatge de la campanya per tal que estigui integrada a totes les accions.
Repàs pràctic de campanyes 360º exitoses i de campanyes mal executades a nivell creatiu.

Tema 4.
Execució de la campanya 360º.
Explicarem una metodologia de treball per el plantejament de les campanyes 360º als anunciants.
Repassarem les principals mètriques de seguiment i control de les campanyes.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne sabrà com plantejar les accions a realitzar i els mitjans a utilitzar a una campanya per complir els objectius de l'anunciant.   X X X X   X
OG2.- L'alumne serà capaç de valorar una proposta creativa per tal d'implementar-la exitosament als diferents mitjans.  X X   X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne serà capaç de definir les accions més adequades en base al consum de mitjans del públic objectiu. X  
OE2.- L'alumne assolirà una visió global en el plantejament de campanyes considerant tot el mix d'accions i eines de màrqueting disponibles. X X
OE3.- L’alumne coneixerà les últimes tècniques publicitàries per atraure al consumidor. X  
OE4.- L'alumne serà capaç de planificar i executar campanyes integrals 360º. X  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- ALET, Josep. Marketing Directo e Interactivo. Madrid: ed. ESIC, 2007. ISBN 9788473565226
- ARIKAN, Akin. Multichannel Marketing. Indianápolis: ed. Sybex, 2008. ISBN 9780470239599
- KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. England: ed. Pearson, 2009. ISBN 9780273718567
- LEVINSON, Jay. GODIN, Seth. The Guerrilla Marketing Handbook. New York: ed. Houghton Mifflin, 1994. ISBN 0395700132
- RIVAS, Javier Alonso, GRANDE, Ildefonso. Comportamiento del Consumidor. Madrid: ed. ESIC, 2013. ISBN 9788473568937
- RODRIGUEZ, Santiago. Creatividad en Marketing Directo. Barcelona: ed. Deusto, 1998. ISBN 8423416225
- RUSSELL, Edward. Fundamentos de marketing. Barcelona: ed. Index Book, 2010. ISBN 9788492643448
- SCOTT, David Meerman. The new rules of marketing and PR. New Jersey: ed. Wiley, 2013. ISBN 9781118711071


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 30%
2 Examen

Examen sobre el contingut íntegre del temari de 100 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta. La màxima puntuació obtinguda a l'examen serà de 100 punts. Les respostes incorrectes resten 1 punt sobre la puntuació obtinguda.

Individual 30%
3 Activitats de formació

Treball en grup sobre el plantejament d’una campanya 360º en base a un cas fictici. S’assignarà un cas a cada grup el qual haurà de fer el seu plantejament de campanya 360º justificant cada decisió presa amb la teoria proporcionada al curs.

Grup (3) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)