Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 30%
2 Examen

Examen sobre el contingut íntegre del temari de 100 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta. La màxima puntuació obtinguda a l'examen serà de 100 punts. Les respostes incorrectes resten 1 punt sobre la puntuació obtinguda.

Individual 30%
3 Activitats de formació

Treball en grup sobre el plantejament d’una campanya 360º en base a un cas fictici. S’assignarà un cas a cada grup el qual haurà de fer el seu plantejament de campanya 360º justificant cada decisió presa amb la teoria proporcionada al curs.

Grup (3) 40%