PLA DOCENT
Taller AGÈNCIA-TALLER: Organització i assistència al Fòrum Europeu de Garantia de la Qualitat Format docència  

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sra. Susana Gil Alzórriz Coneixements
previs recomanats
Imprescindible anglès nivell C2 (experimentat).
Es valorarà el coneixement i domini d’altres llengües.
Estudiants a partir de segon curs de Publicitat i Relacions Públiques.
Recomanable nocions bàsiques d’organització d’esdeveniments.
Torn Únic
Descripció general del taller L’alumne rebrà els coneixements necessaris i es prepararà per a assistir i formar part de l’organització del Fòrum Europeu de Garantia de la Qualitat, que es celebrarà a la Universitat de Barcelona del 12 al 15 de novembre de 2014. Es treballarà en la nova agència-taller, Agència FUERP, amb la finalitat de donar un servei professional a un encàrrec del client, la Universitat de Barcelona.

Observacions: El taller es celebraria durant el primer semestre , encara que caldria ajustar el format de les sessions en funció de la celebració del Fòrum. En principi, hi hauria tres jornades intensives els dies 8, 9 i 10 de setembre, i la resta es repartirien els dies del Fórum al novembre i altres trobades que falta programar amb la UB. Els alumnes que aprovin aquest taller podran acreditar-lo també com a pràctiques per un equivalent de 20 hores.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet, equip audiovisual...
A aportar per l'estudiant: ordinador, smartphone.
Format INTENSIU: 8, 9 i 10 de setembre (Matins) i Assistència al Fòrum.

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Organització d’un Fòrum.
1.1. Conceptes i característiques bàsiques.
1.2. Fases de l’organització.
1.3. Protocol.

Tema 2. Fòrum Europeu de Garantia de la Qualitat (EQAF)
2.1. Què és la EQAF?
2.2. Institucions que col·laboren en la organització.
2.3. Participants. Celebració del Fòrum a la UB.
2.4. Informacions útils.
2.5. Calendari i horaris.
2.6. Tasques a desenvolupar i distribució.
Pràctiques

Tema 3.
3.1. Estudi i anàlisi de casos pràctics.
3.2. Assistència a diferents actes acadèmics de la UB.
3.2. Participació al Fòrum Europeu de Garantia de la Qualitat.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Treballar la planificació i la gestió en l'organització d’un esdeveniment.         X   X  
OG2.- Participar i assistir a la celebració d’un esdeveniment. X        

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Relacionar-se amb diferents públics. X X
OE2.- Aprendre a gestionar espais. X X
OE3.- Treballar en equip. X X
OE4.- Practicar la responsabilitat, coordinació i organització de tasques. X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

MONOGRAFIES:

- López Nieto, F.: Honores y protocolo. Editorial El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Madrid, 2012.
- López Nieto, F.: Manual de protocolo. Editorial Ariel. Barcelona, 2003.
- Ramos, F.: El protocolo universitario. Historia, tradiciones y práctica actual del ceremonial en la Universidad española. Ed. Consello Social de Universidades. Vigo, 2007.
- Suárez, M., Riva, P., Aguilera C.: El protocolo en las universidades españolas. Ediciones Protocolo. Madrid, 2006.
- Urbina, J.A.: El arte de invitar. Consejo Superior de Relaciones Públicas de España. Madrid, 2002.
- Urbina, J.A.: El gran libro del protocolo. Ediciones Temas de hoy. Madrid, 2001.

LLOCS WEB:

Edifici Històric Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/museuvirtual/visitavirtualEH/index.html
Associació de Protocol Universitari: http://www.protocolouniversitario.ua.es/
Portal sobre protocol i esdeveniments: http://www.protocolo.org/ceremonial/protocolo_universitario/


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Asistencia a clase, el profesor impartirá clases magistrales teóricas.

Individual 30%
2 Activitats de formació

Participació a las quatre jornades del Fórum I assistència a altres actes universitaris que es programin.

Grup (4) 50%
3 Carpeta d'aprenentatge

Presentació d’un treball escrit individual, consistent en una anàlisi i valoració de la participació al Fòrum, que s’haurà de lliurar obligatòriament en la data senyalada pel docent.

Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)