Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Asistencia a clase, el profesor impartirá clases magistrales teóricas.

Individual 30%
2 Activitats de formació

Participació a las quatre jornades del Fórum I assistència a altres actes universitaris que es programin.

Grup (4) 50%
3 Carpeta d'aprenentatge

Presentació d’un treball escrit individual, consistent en una anàlisi i valoració de la participació al Fòrum, que s’haurà de lliurar obligatòriament en la data senyalada pel docent.

Individual 20%