Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Organització d’un Fòrum.
1.1. Conceptes i característiques bàsiques.
1.2. Fases de l’organització.
1.3. Protocol.

Tema 2. Fòrum Europeu de Garantia de la Qualitat (EQAF)
2.1. Què és la EQAF?
2.2. Institucions que col·laboren en la organització.
2.3. Participants. Celebració del Fòrum a la UB.
2.4. Informacions útils.
2.5. Calendari i horaris.
2.6. Tasques a desenvolupar i distribució.
Pràctiques

Tema 3.
3.1. Estudi i anàlisi de casos pràctics.
3.2. Assistència a diferents actes acadèmics de la UB.
3.2. Participació al Fòrum Europeu de Garantia de la Qualitat.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.