PLA DOCENT
Taller AGÈNCIA-TALLER:
La comunicación en el sector belleza
Format docència H

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Laura Cervi Coneixements
previs recomanats
No. Torn Únic
Descripció general del taller El sector belleza es uno de los pocos que no sufre la crisis: al revés, la atención hacia este mundo no para de aumentar.
Comunicar la belleza implica tocar emociones profundas, y por eso la responsabilidad ética y social del comunicador es fundamental.
Este taller se desarrollará en el espacio AGÈNCIA TALLER FUERP, con un enfoque eminentemente práctico,  dará a conocer de forma integral el mundo de la belleza y el estilo de vida, haciendo un recorrido por sus distintas áreas para enseñar a comunicar desde cualquier plataforma (prensa, radio, TV, redes sociales, etc.) y con responsabilidad.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: 
A aportar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (1r semestre) 

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
El sector belleza en cifras.
Definición y análisis económico del sector.

Tema 2.
El sector belleza: impacto social.
Análisis social y impacto del sector en la sociedad.

Tema 3.
Comunicar la belleza: creatividad y estrategia.
plicación de la creatividad y de las diferentes estrategias al sector.

Tema 4.
Nuevas tendencias en la comunicación de la belleza.
Análisis y aplicación de las nuevas tendencias comunicativas del sector.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá las características específicas de la comunicación de la belleza.   X X X X X X X
OG2.- El alumno reconocerá las implicaciones éticas de comunicar la belleza. X X

X  

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno aplicará las técnicas creativas adecuadas. X

OE2.- El alumno aplicará las estrategias adecuadas. X
OE3.- El alumno sabrá adaptarse a trabajar en diferentes plataformas. X X
OE4.- El alumno asumirá un compromiso ético.   X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- FRITH, Katherine, PING, Shaw. The Construction of Beauty: A Cross-Cultural Analysis of Women's Magazine Advertising. Journal of Communication, Volume 55, Issue 1, pages 56–70, March 2005
- MOBIUS, Markus. Why Beauty Matters. The American Economic Review Vol. 96, No. 1 (Mar., 2006), pp. 222-235
- DÍAZ ROJO, José Antonio. La belleza es salud: la medicalización lingüística de la publicidad de los cosméticos. 2002. La publicación original está disponible en http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/ctx1.htm


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.

L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.

Individual 10%
2 Activitats de formació

Los alumnos realizarán un proyecto comunicativo (una campaña) y la aplicarán para  los diferentes medios.

Grup (4) 50%
3 Seminari

Los alumnos analizarán diferentes campañas y debatirán sobre su contenido hasta poder comprender la estrategia subyacente.

Grup (4) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)