PLA DOCENT
Taller AGÈNCIA-TALLER: Escriptura de Guions per a Publicitat Format docència M

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. F. Mateu Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se, o que ja hagin tingut algun contacte previ, a l’àmbit de les tècniques d’escriptura de guions per a la realització d’obres audiovisuals. Torn Únic
Descripció general del taller El taller desenvolupa les fases de creació d'un guió, des de la concreció de la idea fins a la presentació del guió. Es desenvoluparan coneixements de narrativa, semiòtica, estructura... i també l'adopció del format de pensament determinat pel llenguatge audiovisual.
Cada alumne elaborarà el seu propi guió, coordinat pel docent, per desenvolupar un sentit crític del treball mitjançant es va desenvolupant a la agència.
Es simularà el dia a dia, en format intensiu, d'una agència on els alumnes hauran d'assumir l’encàrrec de l'escriptura d'un guió sol·licitat per una productora/anunciant per elaborar un spot.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector i internet.
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil amb qualsevol programari d’escriptura (Open Office, Microsoft Word...).
Format INTENSIU 

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. La idea com a punt de partida.
Tema 2. Sinopsis, tractament i escaleta.
Tema 3. La creació de personatges.
Tema 4. Construcció de trames.
Tema 5. Estructura del guió.
Tema 6. La imatge i el so dins del guió.
Tema 7. Anàlisi i correcció del guió.
Tema 8. Cóm presentar un guió.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Conèixer els recursos necessaris per abordar l'elaboració d'una història.   X     X   X  
OG2.- Adoptar les claus de creació d'un guió. X X X       X X
OG3.- Identificar els elements que componen un guió.   X   X     X  
OG4.- Aprendre a contar un relat en terminis audiovisuals, incorporant les tècniques d'escriptura dramàtica.       X        
OG5.- Desenvolupar les claus del llenguatge audiovisual.         X     X
OG6.- Desenvolupar la mirada crítica d’un guió finalitzat.   X     X X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- Aplicar les bases de l’escriptura de guions. X X     X X
OE2.- Superar les dificultats típiques quan es comença l’escriptura d’un guió literari. X X     X X
OE3.- Desenvolupar les tècniques del llenguatge per a contar històries de forma efectiva i en terminis d’imatge i so.     X X   X
OE4.- Exercitar la imaginació mitjançant un treball pràctic que estimularà les aptituds.   X X X    
OE5.- Identificar els elements que conformen el guió. X     X    
OE6- Treballar idees fins convertir-les en històries d’interès. X X   X    
OE7- Assumir que la redacció d’un guió és essencial per a crear una obra audiovisual de qualitat.           X
OE8- Desenvolupar els coneixements necessaris per afrontar l’escriptura d’un guió literari.       X    
OE9- Estimular les capacitats d’escriptura i síntesi amb objectius creatius.     X     X
OE10- Desenvolupar les formes i tècniques de creació que exigeix la professió del guionista.   X   X X
OE11-. Consolidar l’estil personal i crític, propi de cada guionista. X X X X X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Bibliografia:

- ARANDA, Daniel. Guión audiovisual. Barcelona: Editorial OUC, 2006. ISBN: 8497885066.
- BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN: 9788485989027.
- FIELD, Syd. El libro del guión. Madrid: Plot ediciones, 2010. ISBN: 9788486702274.
- FORERO, María Teresa. Escribir Televisión: Manual para guionistas. México: Ed. Paidós Ibérica, 2002. ISBN: 9789688535066.
- HERAS, Marta. Cómo mejorar un guión. Madrid: Plot ediciones, 2002. ISBN: 9788486702519.
- MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN: 9788484281689.
- SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Rialp Ediciones, 2001. ISBN: 9788432127243.
- SNYDER, Blake. ¡Salva al gato!: El libro definitivo para la creación de un guión. Barcelona: Alba Editorial, 2010. ISBN: 9788484285823.
- TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN: 9788432127915.
- TRUFFAUT, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN: 9788420674278.
- TUBAU, Daniel. Las paradojas del guionista. Barcelona: Alba Editorial, 2007. ISBN: 9788484283126.
- VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN: 8474322235.
- WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN: 9788496222069.


Webgrafia:

- Abc Guionistas. La Comunidad Internacional del Guión. Disponible a: www.abcguionistas.com
- Guionistas. Disponible a: www.guionistas.net
- Publi Pro (Anteriormente Publi TV). Disponible a: www.publipro.com
- Solo Spots. Disponible a: www.solospots.es
- TV Anuncios. Disponible a: www.tvanuncios.com


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.

L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Assistència mínima del 80% del total de les sessions. La participació activa a l’agència és imprescindible per superar el taller.

Individual 40%
2 Activitats d’aplicació

Escriptura i presentació del guió d’un spot.

Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)