Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Codi ètic: La participació a l’avaluació continuada suposa el reconeixement i acceptació del següent codi ètic:
  -Les pràctiques són personals, per tant, la seva resolució és estrictament individual. Això no exclou el treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l’activitat, però sí exigeix el lliurament d’una activitat individual i diferenciada, quant al fons i a la forma.
   -Molt important: El lliurament d’una activitat d’avaluació continuada copiada o duplicada d’un altre(s) estudiant(s) pertanyent(s) al mateix grup, o a un altre, comportarà la consideració de l’activitat com a suspesa per a tots els estudiants implicats.
  En la preparació de les pràctiques, està totalment prohibit fer una còpia literal (“copiar i enganxar”) de continguts extrets de fonts d’informació d’Internet o de qualsevol altre tipus de font. En canvi, és del tot recomanable fer consultes prèvies d’altres fonts per contrastar dades, aprofundir en conceptes, descobrir noves idees, etc.
  En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.
  Els estudiants que desitgin millorar la qualificació obtinguda a l’avaluació continuada poden optar per la realització de l’examen final.
  En aquest cas, la qualificació final de l’assignatura serà la que sorgeixi de l’encreuament de la nota de l’avaluació continuada amb la nota de l’examen final. Així, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda a l’avaluació continuada.

  ---
  Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.

 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-3 Assistència i participació a classe i a l’Aula Virtual

L’assistència i participació a classe compta pel 25% de la nota de l’avaluació continuada.

Individual 25%
2 1

Pràctica 1: Dates: Del dilluns 2 de febrer fins al dilluns 9 de febrer de 2015.

Intervencions al debat virtual al fòrum de l’Aula Virtual.
a primera pràctica és una prova de seguiment que busca incentivar una participació activa per part dels estudiants. Permet repassar el contingut de les lectures i materials i reflexionar sobre les idees i conceptes fonamentals. Aquesta reflexió informada ha de servir per solidificar els coneixements a partir d’un debat online moderat per la professora.

Individual 25%
3 2 Pràctica 2: Data límit: Diumenge 22 de març de 2015

La segona pràctica consisteix en un petit treball de recerca a partir d’un supòsit real a l’Administració espanyola o catalana. L’estudiant aplicarà els coneixements adquirits a partir de les lectures i materials. Es valoraran la capacitat d’anàlisi i comprensió, la claredat en l’exposició i la coherència dels plantejaments.

Individual 25%
4 3 Pràctica 3: Data límit: Diumenge 26 d’abril de 2015

La tercera i última pràctica requereix desenvolupar un exercici basat en l’anàlisi de contingut de diferents documents sobre el funcionament de la Unió Europea. Es consideraran la capacitat de comprensió i anàlisi, la vinculació de l’exercici amb els continguts del curs, la capacitat de síntesi i el sentit comú. L’enunciat de la pràctica n’explicarà els detalls.

Individual 25%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-s’hi tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4, 5 sobre 10 en l’avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen escrit presencial - L’examen final inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
- No es faran exàmens orals.
100%

 

Avaluació única
L’avaluació única és automàtica, per defecte, en cas d’obtenir una qualificació igual o inferior a 4,5 o un No Presentat a l’avaluació continuada. No caldrà cap tipus de sol·licitud per part de l’estudiant.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen escrit presencial En bona lògica, aquest examen es correspon, per criteris de coherència pedagògica i metodològica, amb la tipologia de les proves d’avaluació continuada de l’assignatura ja exposades. L’examen tindrà una durada de dues hores.
- L’examen final inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
- No es faran exàmens orals.
100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-s’hi tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l’avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen escrit presencial

L’examen final inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
- No es faran exàmens orals.

100%