PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques Codi 361811
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència E
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. I. Vendrell i Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català/castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 14-15
Observacions Aquesta assignatura presenta com a novetat el fet d'estar liderada per tota una organització especialitzada en la matèria www.bestrelations.com . El seu format és semi professional.
El president de la companyia, i coordinador, Sr. Ignasi Vendrell fou alumne de l'Escola Superior de Relacions Públiques de la UB.

 

Data de creació: 20/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014