PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat Codi 361808
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Titular: Prof. D. Tena Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6è, 7è i/o 8è  Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 18/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014