PLA DOCENT
Assignatura Comportament Social i Dinàmica de Grups Codi 361815
Matèria M13. Instruments de Sociologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. L. Sáez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari 
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre  6-7-8 Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 23/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

L’assignatura s’organitza dividint-se en dos blocs temàtics: un primer bloc que desenvolupa a nivell teòric els fonaments de la metodologia qualitativa i de les tècniques d’investigació social que porta associades, i un segon bloc de caràcter eminentment pràctic, d’aplicació concreta dels continguts de l’assignatura mitjançant l’ús de les tècniques d’investigació explicades.

Pel que fa al primer bloc, la metodologia a seguir en les classes consistiria en una alternança entre sessions expositives teòriques i sessions d’exercicis teòrics i pràctics col·lectius fets a classe, on l’alumnat haurà de demostrar i aplicar els coneixements assimilats. La cadència teòrico-pràctica es repetirà sistemàticament per cadascun dels temes compresos en el temari.

Quant al segon bloc, se centrarà en la realització d’un treball de curs avaluatiu, recolzat pel professor mitjançant un sistema de tutories rotatives amb els diferents equips de treball de l’alumnat.

El treball de curs avaluatiu consistirà primerament en l’anàlisi contextual d’un agent social concret, atenent a aspectes organitzatius interns, medi social extern, tipus d’actuacions i política comunicativa, situació actual i problemàtica plantejada. En segon lloc, comportarà l’elaboració d’un projecte de recerca per tal d’assolir informació estratègica pertinent en base a la tria d’un objecte d’estudi, sempre orientat a l’ús d’una metodologia qualitativa. En tercer lloc, es realitzarà el treball de camp adient, i d’ell se n’extrauran els resultats que portaran a una diagnosi aprofundida de la qüestió, la qual culminarà amb unes conclusions propositives.


Temari
Bloc 1: Fonaments de metodologia qualitativa.
Tema 1. Metodologia qualitativa i enfocament hermenèutic.
Tema 2. Disseny i estructura d’una recerca qualitativa.
Tema 3. Tècnica de l’entrevista.
Tema 4. Tècnica del grup de discussió.
Tema 5. Tècnica de l’observació.
Tema 6. Tècnica del sociograma i anàlisi de les interaccions grupals.
Tema 7. Anàlisi de contingut.
Bloc 2: Aplicació pràctica i realització d’una recerca qualitativa
Tema únic. Tutorial d’aplicació pràctica d’una recerca qualitativa completa.

Competències associades
C3 Treball en equip.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C3 
OG1.- Conèixer els fonaments epistemològics bàsics de la metodologia qualitativa i de l’hermenèutica en la recerca social.  X 
OG2.- Conèixer els fonaments bàsics de la dinàmica dels grups informals i de les organitzacions. X
OG3.- Conèixer les tècniques qualitatives d’investigació social i aplicar-les en l’anàlisi d’una organització formal actual. X
OG4.- Aplicar els coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures en la realització d’una diagnosi i projecte de millora organitzativa d’una organització formal actual, basada en aspectes de publicitat i RR.PP. X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- Conèixer la perspectiva hermenèutica com a paradigma de les ciències socials. X   X  X
OE2.- Conèixer l’orientació i finalitat de la metodologia qualitativa com a aproximació al coneixement. X   X  X
OE3.- Conèixer l’estructura dels projectes d’investigació social.  X      X
OE4.- Conèixer com es dissenya un projecte de recerca qualitativa.  X   X  X
2 OE5.- Conèixer el funcionament dels grups informals.   X    X
OE6.- Conèixer el funcionament de les estructures de comunicació i autoritat de les organitzacions.   X    X
OE7.- Saber emprar les tècniques qualitatives de recollida de dades.     X  X
OE8.- Saber analitzar les interaccions grupals dins d’una organització formal.   X  X
OE9.- Saber emprar l’anàlisi de contingut com a tècnica d’anàlisi de dades.     X X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

  

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 30 B.1) Activitats d’aplicació 15 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 20
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 5                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 0 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 20 20 D.1) Treball autònom de l’estudiant 40
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

- LUCAS MARÍN, A.: Sociología de las organizaciones. Madrid, McGraw Hill, 2002.
- KRUEGER, R.A.; CASEY, M.A. (2000): Focus Group: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks (California), Sage Publications.
- PERROW, C.: Sociología de las organizaciones. Madrid, McGraw Hill, 1993.
- RODRÍGUEZ PÉREZ, A.: El sociograma: estudio de las relaciones informales en las organizaciones. Madrid, Pirámide, 2001.
- VALLES, M.: Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, Síntesis, 1999.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1  1 Exàmens teòrico-pràctics Realització d’una sèrie encara indeterminada d’exercicis teòrico-pràctics individuals, on s’hauran de demostrar els coneixements adquirits en el primer bloc de l’assignatura. Per tal de poder superar la matèria, caldrà obtenir almenys un mínim de 3 sobre 10 en el promig dels exàmens. En cas contrari, i sempre que en la ponderació global de totes les parts s’assoleixi una nota igual o superior al 4,5 sobre 10, caldrà anar a la reavaluació. Individual 25%
2  1 Activitats d’Aplicació

Realització d’una sèrie encara indeterminada d’exercicis teòrics i pràctics en grup (format per 3-4 alumnes), on hauran d’aplicar els coneixements adquirits al llarg del primer bloc de l’assignatura.

Grupal 25%
3  2 Treball en grup

Realització d’un treball en grup (format per 3-4 alumnes), consistent en l’aplicació pràctica de tots els coneixements teòrics i tècnics adquirits al llarg de l’assignatura, per mitjà d’un estudi de cas d’orientació metodològica qualitativa. Per tal de poder ponderar amb les altres notes, caldrà obtenir almenys un mínim de 4 sobre 10 en la nota del treball. La no consecució d’aquesta nota comportarà anar a la reavaluació, sempre que en la ponderació global s’obtingui una nota igual o superior a 4,5 sobre 10.

Grupal 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball en grup (condicionat) En cas que el treball en grup realitzat en l’Avaluació Continuada tingui una qualificació de 5 o superior, es convalidarà la nota de cara a la reavaluació, tot ponderant al 50% amb l’examen teòrico-pràctic. Si el treball té una nota inferior a 5, deixarà de ponderar en la reavaluació. 50%
(amb nota de 5 ó superior) 
Examen teòrico-pràctic Realització d’un examen individual per escrit, sobre el temari de l’assignatura. Pot constar de preguntes test, preguntes curtes o preguntes llargues, amb un contingut teòric o pràctic, així com d’una combinació de les opcions esmentades. Si la nota del treball ha quedat convalidada, aquesta i la nota de l’examen de reavaluació ponderaran al 50%, Si la nota del treball no ha quedat convalidada, la nota de l’examen ponderarà al 100%. 50%
(amb treball convalidat)
ó
100%
(amb treball no convalidat)

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Realització d’un treball individual consistent en l’aplicació pràctica de tots els coneixements teòrics i tècnics propis del temari de l’assignatura, per mitjà d’un estudi de cas d’orientació metodològica qualitativa. 50% 
Examen teòric

Realització d’un examen teòric individual per escrit, sobre el temari de l’assignatura.

50% 

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit La nota del treball presentat en l’avaluació única quedarà convalidada de cara a la reavaluació. 50% 
Examen teòric Realització d’un examen teòric individual per escrit, sobre el temari de l’assignatura. 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)