PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Negociació i Presa de Decisions Codi 361821
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. V. Pestana Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 29/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014