PLA DOCENT
Assignatura Responsabilitat Social Corporativa Codi 361814
Matèria M12. Instruments de Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. M. Grau Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 01/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

La docent donarà a conèixer l’abast de la Responsabilitat Social Corporativa en tot tipus d’organitzacions i com la seva aplicació determina la filosofia empresarial de l’empresa i el disseny del seu Pla Global de Comunicació.

Al llarg del curs es podran convidar diferents responsables RSC d’organitzacions empresarials i institucionals.

Es treballaran casos que es debatran a classe, tutoritzats per la docent.


Temari
Bloc 1 Títol: Responsabilitat Social Corporativa: significat i abast/ Instruments de la RSC

1.1 Definicions de Responsabilitat Social Corporativa o Responsabilitat Social Empresarial.
1.2 Antecedents i evolució
1.3 Codis de Conducta
1.4 Normes de gestió
1.5 Medició, elaboració d’informes i validació
1.6 Etiquetes
Inversió socialment responsable.

Bloc 2 Títol: La Comunitat Europea com a model i transmissor de la RSC

2.1 Treball i assumptes socials
2.2 Política empresarial
2.3 Política mediambiental
2.4 Protecció dels consumidors
2.5 Contractació pública
2.6 Política exterior, comercial i de cooperació al desenvolupament
2.7 Administracions Públiques
2.8 Llibre Verd de RSC de la Comunitat Europea
2.9 Observatori Espanyol de la RSC
2.10 Pacte Mundial pel desenvolupament sostenible (Global Compact)
2.11 Decret de creació regulació del Consell Estatal per la RSC.

Bloc 3 Títol: La RSC a l’empresa/ Pla de Comunicació

3.1Àmbits d’actuació a nivell intern:
- La RSC i les persones/ Voluntariat.
- La RSC i la gestió dels recursos.
3.2 Àmbits d’actuació a nivell extern:
- La RSC i els proveïdors.
- La RSC i el medi ambient.
- La RSC amb la comunitat i els projectes socials.
3.3 La imatge i la reputació empresarial.
3.4 El patrocini i el mecenatge com a eines de RSC.
3.5 El mecenatge cultural, social i humanitari.
3.6 La tasca de les fundacions.
3.7. Noves tendències a la xarxa: el micromecenatge.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
 C6  Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C4  C5 C6 C12
OG1.- Entendre el significat de la RSC.        X  
OG2.- Conèixer l’abast de la RSC dins l’estructura empresarial.     X    
OG3.-Saber com s’implementa la RSC a l’empresa.   X      
OG4.- Saber utilitzar el patrocini i el mecenatge com a eines de RSC.         X
OG5- Conèixer el paper de la Comunitat Europea com a model de RSC.   X      
OG6- Conèixer les organitzacions més importants que treballen la RSC: naturalesa i informes que emeten. X        

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5  OG6 
1 OE1.- Conèixer el significat del terme RSC/RSE. X          
OE2.- Antecedents i evolució.          
OE3.-Conèixer els instruments de la RSC. X          
OE4.- Analitzar codis de conducta i normes de gestió. X          
OE5.-Analitzar informes i conèixer la seva medició i validació.   X        
OE6.-L’alumne coneixerà casos pràctics d’inversió socialment responsable.          
2 OE7.- Conèixer la tasca de la UE en RSC com a model.         X  
OE8.- Analitzar àmbits d’actuació diferents.         X  
OE9.- Analitzar el paper d’organitzacions internacionals de la RSC.         X  
3 OE10.- Conèixer la RSC aplicada a nivell intern de l’empresa.    X       X
OE11.- Conèixer la RSC aplicada a nivell extern de l’empresa.         X
OE12.- El patrocini i el mecenatge com a eines de RSC.          
OE13.- Analitzar el paper del mecenatge i les fundacions.        X    

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 27 47 76

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari 5 1 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 15
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives 5 1 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 1            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari 5 1 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 15
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives 5 1 4    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 1            
A.5) Taula rodona 2                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Activitats formatives del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari 6 1 5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives 9 1 8    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 4 B.4) Visita 4            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació

- Altarriba, Francesc Xavier: “Guia Práctica del Mecenazgo”. Ediciones Fundación Privada Mecalux, Barcelona, 2001.
- Andersen Consulting y el Ministerio de Cultura: “El patrocinio empresarial de la cultura en España”. Documentación y Publicaciones, Madrid, 1992.
- Amado, J. De Andrés: “Mecenazgo y patrocinio: Las claves del marketing del s. XXI”. Editmex, Madrid, 1996.
- Austin, J.E.: “The collaboration Challenge: How non profit organization and business succeed through strategic alliances”. Jossey-Bass. San Francisco, 2000.
- Benestar Social: “El mecenatge empresarial a Europa”, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1995.
- Borrego, Ángel; Francés, Pedro i Velajos, Carmen.: “Códigos éticos en los negocios”. Piràmide, (Fundación de Estudios Financieros). Madrid, 2003.
- Carroll, A.B. “The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders”. Business Horizons. 1991.
- Clotas I Cierco, Pere: “El patrocini empresarial”. Col·lecció Seny i Rauxa. LID Editorial Emprearial. Barcelona, 2008.
- Friedman,C.: “The social responsability of business is to increase its profits”. Times Magazine, New York, 1970.
- Fundación ETNOR y Centro Europeo de Empresas Innovadoras. “Guía de la Responsabilidad Social de la Empresa”. 2004.
- Garriga, E. Y Melé, D.: “Corporate social responsability theories: mapping the territory”. Journal of Business Ethics; 53. Pags.51-71. 2004.
- Guardia, R. Y Renart, L.: “Estrategia competitiva y responsabilidad social”. IESE, Barcelona, 1995.
- Jones, T.: “Corporate Social Responsability Revisited, Redefined” Management Review, vol.22. California, 1980.
- Martínez, J.L., Simon y Agüero, A.: “La acción social en la empresa: el caso Español y Latinoamericano” Prentice-Hall Finantial Times. Madrid, 2003.
- Mullerat, Ramón. “En buena compañía. La responsabilidad social de las empresas”. Debate, Barcelona, 2007.
- Palencia-Lefler, M.: “L’activitat professional de cercar recursos”. Ed. Pleniluni. Barcelona, 2003.
- Parés i Maicas, M.: “El mecenatge, patrocini i comunicació”. Colección Comunicación y Relaciones Públicas. Escuela Superior de Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona. 1990.
- Parés i Maicas, M.: “La nueva filantropía y la comunicación social: mecenazgo, fundación y patrocinio”. Colección Comunicación y Relaciones Públicas. Escuela Superior de Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona. 1994.
- Perdiguero, Tomás: “La responsabilidad social de las empresas en el mundo global”. Anagrama, Barcelona, 2003.
- Prahalad, C.: “Fortune at the Bottom of the Pyramid”. Pearson Publications. New York, 2004.
- Villafañe, Justo: “La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas”. Piràmide, Madrid, 2003.


Webgrafia de consulta:

http://www.foretica.es
http://accountability.org.uk
http://www.responsabilidadimas.org
http://admical.org
http://aedme.org
http://www.empresaysociedad.org
http://www.fundacion-entorno.org
http://www.globalreporting.org
http://www.ifpma.org
http://www.inversionetica.com
http://www.unglobalcompact.org


Webgrafia de casos pràctics:

http://www.msf.es
http://fundaciomaratotv3.org
http://fcbarcelona.com
http://copa-america.org
http://respsolypf.com
http://movistar.es


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 3 Col·loquis

Intercanvi d’opinions estre els alumnes dels diferents conceptes de RSC i quina opinió personal en tenen. Què saben i quines pràctiques coneixen de RSC.
Intercanvi d’opinions entre els alumnes a l’entorn d’articles de debat: “El futur de l’obra social de les caixes”, Empreses de bandera solidaria”, “El patrocini empresarial, instrument de comunicació i exercici de responsabilitat social”.

Individual 10%
2 2 Classes expositives i Treballs en grup

Presentació per part dels alumnes (escrita i oral) d’un tema de lliure elecció a l’entorn de la implementació de la RSC en un entorn empresarial.
Treball en grup a classe sobre un exemple pràctic de RSC en l’àmbit empresarial.
Treballs en grup a classe sobre el Global Compact.
Treball en grup (3 persones) sobre un tema escollit d’acord amb el professor sobre l’aplicació de la RSC en una organització, a través del patrocini o el mecenatge.

Individual
Grupal
35%
3 2 i 3 Examen teòric-pràctic

Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric . Pot incloure algun exercici pràctic.

Individual 55%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric impartit durant el desenvolupament de l’assignatura. 55%
Treball Presentació del treball de curs, un cop esmenades les deficiències detectades. 45%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Els alumnes que es presenten a l'avaluació única, han d'aprovar l'examen i el treball de curs.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric impartit durant el desenvolupament de l’assignatura.

55%
2 Treball

Presentació del treball de curs, seguint les indicacions especifiques de la docent.

45%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Els alumnes que es presenten a l'avaluació única, han d'aprovar l'examen i el treball de curs.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic

Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric impartit durant el desenvolupament de l’assignatura.

55%
Treball

Presentació del treball de curs, un cop esmenades les deficiències detectades.

45%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)