PLA DOCENT
Assignatura Publicitat en Sectors Especialitzats Codi 361809
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 01/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

L'objectiu de l'assignatura és donar a l'estudiant una visió panoràmica de les diferents manifestacions de la professió en funció del sector sobre el qual s'actua, fent referència específica al volum de negoci que genera, la tipologia d'anunciants i agències especialitzades, mitjans emprats, etc.
Amb la coordinació d'un docent, l'assignatura presentarà un ventall de diversos experts i expertes en cada un dels sectors programats, els quals respondran en tots els casos a l'esquema que es detalla en el temari.

• L’assistència a la immensa majoria de les sessions és altament aconsellable, doncs per poder superar aquesta assignatura ÉS IMPRESCINDIBLE APROVAR SEPARADAMENT COM A MÍNIM EL 80% DELS SECTORS.


Temari
Bloc 1 Títol: Sectors RRPP

LLISTAT DE SECTORS: Atesa la necessària col·laboració de professionals en exercici per impartir aquesta assignatura, i la varietat obligada de perspectives, es programaran més sectors dels que en realitat puguin cursar-se en un únic any acadèmic. L'objectiu és assegurar-nos la docència a la totalitat de sessions que constitueixen l'assignatura.
EXEMPLES DE SECTORS PREPARATS.
Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.

SECTOR SANITARI
Descripció Parlem d’institucions que presten serveis sanitaris i sociosanitaris a la població (Hospitals de diferents nivells assistencials, públics i concertats), en el marc territorial de Catalunya. Visió des de les entitats i des de les consultores i agències de comunicació.
SECTOR NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripció Más que de un sector del mercado publicitario las clases tratarán de las nuevas herramientas y soportes que Internet y las tecnologías digitales interactivas ponen a disposición de los publicitarios.
SECTOR EDITORIAL
Descripció El Sector Editorial, actualment és una activitat empresarial que gestiona l’edició però que està englobat a un sector molt més ampli: productes culturals i mitjans de comunicació, també i formen part un conjunt d’institucions públiques.
SECTOR ALIMENTS FUNCIONALS
Descripció En els darrers anys la societat en general i els consumidors s’han anat preocupant cada vegada més per la salut, i la bona salut s’associa essencialment a una bona alimentació. És en aquest context que sorgeixen els aliments funcionals: làctics, begudes, confiteria, olis, pa, galetes, carn,... Són tots aquells productes de consum que, a part de les seves propietats nutricionals, contenen altres components que beneficien l’organisme, faciliten les seves funcions i poden “prevenir” o reduir el risc d’algunes malalties.
L’augment dels aliments funcionals ha permès un creixement molt important de la publicitat i la comunicació en aquest sector, que requereix uns coneixements específics; des de la detecció, captació i segmentació dels targets fins a la planificació dels mitjans on i off més adequats en cada cas, passant per la modulació del missatge i el to i el discurs més indicat.
SECTOR TELEFONIA
Descripció La propuesta es explicar cómo ha evolucionado el mercado de la telefonía móvil y sus principales marcas tanto a nivel de volumen como de códigos de comunicación.
SECTOR INSTITUCIONAL
Descripció Publicitat realitzada per les administracions públiques d’acord amb la llei (temes objecte de ser publicitats, restriccions...).
SECTOR GRAN CONSUMO: CERVEZA
Descripció El de las cervezas es uno de los sectores más importantes, activos  y competitivos del mercado del gran consumo: por territorios geográficos ocupados, por volumen de negocio, ventas, inversión en comunicación, presencia continuada en la vida del consumidor e influencia en tendencias sociales, gran concurrencia de marcas locales con fuertes grupos nacionales y la poderosa  irrupción de grandes marcas multinacionales de origen europeo y norteamericano. La amplísima gama de productos que abarca cada marca  desde sus  variedades  0.0 de alcohol,  a las Premium y de alta graduación alcohólica. Códigos de comunicación muy marcados,  diferenciados y duraderos en el tiempo de todos los tipos y combinados con poderosas acciones tácticas de respuesta inmediata. Desde la imagen de marca  a la promoción más severa.
SECTOR MITJANS DE COMUNICACIÓ COM ANUNCIANTS
Descripció Els mass media: “d’Anunciadors” a Anunciants. Com, Quan, On i Per què s’anuncien.
SECTOR FARMACÈUTIC
Descripció La publicitat que els laboratoris farmacèutics fan per als seus productes, tant pels que necessitem ser dispensats amb recepta mèdica (Ètics) com els que poden comprar directament a la farmàcia sense prescripció (EFP´s i OTC´s).
És una publicitat molt reglada legislativament i veurem el per què.
SECTOR COMUNICACIÓ POLÍTICA
Descripció El sector inclou els partits polítics i la resta d’organitzacions polítiques (joventuts de partits, fundacions polítiques...), considerats en la seva activitat comunicativa externa de caire publicitari, sigui relacionada amb eleccions o amb campanyes,  així com l’activitat de caire comunicatiu dels diferents lobbies i actors que pretenen exercir una influència en la política, i les funcions d’aquest caire que desenvolupen les administracions públiques a través de la comunicació institucional.
SECTOR TRANSPORT
Descripció Transport públic és aquell que es porta a terme mitjançant sistemes massius, que es realitza per compte d’altres a través d’una retribució econòmica i que és d’interès públic (tutelat per les administracions).
Es treballa específicament el transport terrestre.
L’aspecte més important és el de pertànyer, prioritàriament a les administracions públiques i, en tot cas, sempre depenent administrativament d’elles.
En l’àmbit de les administracions diferenciem L’estat, les autonomies i els ajuntaments.
En l’àmbit de les tipologies d’empresa i de gestió diferenciem: empreses públiques, mixtes, privades i consorcis.
SECTOR ALTRES
Descripció No es descarta la incorporació de nous sectors.

 


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- Donar a l’estudiant una visió panoràmica dels sectors d’activitat publicitària programats.  X  X    X  X 
OG2.- Donar a l’estudiant el coneixement específic de cada sector d’activitat tractat.   X   X
OG3.- L’alumnat interactuarà directament amb professionals en exercici, experts en el sector que presenten.    X  X    X 

 

Objectius específics de cada bloc
Objectius específics    OE associats als OG
 (OE) OG1 OG2 OG3
OE1.- L’alumnat coneixerà de cada sector el volum de negoci que genera.  X X  
OE2.- L’alumnat coneixerà la tipologia específica d’anunciants de cada sector tractat.  X X  
OE3.- L’alumnat coneixerà la tipologia específica d’agències especialitzades en cada sector. X X  
OE4.- L’alumnat coneixerà les característiques dels mitjans tècnics emprats específicament en cada sector.  X X  
OE5.- L’alumnat coneixerà professionals en actiu.    

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

Fonts d'informació

Bibliografia "ad hoc" facilitada per cada col·laborador docent vinculat al sector impartit.

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    Cal recordar que l’ortografia i/o mecanografia, i també l’aspecte i presentació del treball (tipografia i estructuració gràfica...) deficients implicaran la no superació de l’assignatura.

    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.

Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Assistència a classe Aquesta assignatura té un caràcter eminentment presencial. La falta d’assistència a part o la totalitat d’un sector comporta la conseqüent qualificació de no presentat. Individual --
2 i succe-ssius Tots Sector 1 i successius

- Cada sector tindrà un element d’avaluació propi segons les indicacions de cada un dels responsables de cada sector.
Consulteu a l’ aula virtual el % proporcional a les sessions impartides de cada sector.
LA QUALIFICACIÓ DE SUSPENS O NO PRESENTAT EN UN O MÉS  SECTORS QUE CONJUNTAMENT SUMIN 21%  DE LES SESSIONS COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

Segons el sector

% corres-ponent a cada sector fins a sumar 90%

n Tots Treball escrit:
publicat a Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) cada estudiant publicarà el treball a Google Drive amb els continguts i característiques que es descriuen a continuació:
• Portada completa i paginació imprescindibles.
• Sumari amb:
1.- Quadre comparatiu (consulteu format obligatori)
2.- Fitxa-resum sector 1:  indicar el nom del sector. (consulteu format obligatori)
3.- Fitxa-resum sector....
Bibliografia.
El treball final es lliurarà via Google Drive compartint-lo amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Individual 10%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom de l'activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen/s

Examen de cada un dels sectors suspesos.
• Només alumnes que a més a més van presentar el dia establert com a tancament d’avaluació el treball escrit esmentat en el descriptor d’avaluació continuada.

% proporcional a les sessions impartides.

Es publicarà el detall via moodle

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen/s

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) l’estudiant realitzarà exàmens corresponents a tots i cadascun dels sectors programats.
LA QUALIFICACIÓ DE SUSPENS O NO PRESENTAT EN UN O MÉS  SECTORS QUE CONJUNTAMENT SUMIN 21% DE LES SESSIONS COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

90%
(cada sector proporcional a les sessions impartides)
2 Treball escrit:
publicat a Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) cada estudiant presentarà un treball amb els continguts i característiques que es descriuen a continuació:
• Portada completa i paginació imprescindibles.
• Sumari  amb:
1.- Quadre comparatiu (consulteu format obligatori al final d’aquest apartat)
2.- Fitxa-resum sector 1: indicar el nom del sector. (consulteu format obligatori al final d’aquest apartat)
3.- Fitxa-resum sector....
Bibliografia.
-Cal recordar que l’ortografia i/o mecanografia, i també l’aspecte i presentació del treball (tipografia i estructuració gràfica...) deficients implicaran la no superació de l’assignatura.

10%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen/s

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) l’estudiant realitzarà exàmens corresponents a tots i cadascun dels sectors programats.

LA QUALIFICACIÓ DE SUSPENS O NO PRESENTAT EN UN O MÉS  SECTORS QUE CONJUNTAMENT SUMIN 21% DE LES SESSIONS COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

Només alumnes que a més a més van presentar el dia establert com a tancament d’avaluació el treball escrit esmentat en el descriptor d’avaluació única.

90%
(cada sector proporcional a les sessions impartides)

 

Formats obligatoris per a l’elaboració del quadre comparatiu i les fitxes de cada sector.

 

Nom del sector (*)
Definició i composició del sector (*)
Volum de negoci (*)
Tipus d’anunciant (*)
Tipus d’agències (*)
Tipus de clients  
Característiques tècniques específiques del sector: creació, tipus de missatge, planificació i mitjans emprats (*)
Descripció i debat d’un/s cas/os pràctic/s (*)
OBSERVACIONS
Indiqueu la vostra opinió sobre el col·laborador docent i sobre el contingut donat referent a aquest sector.

(*) En el supòsit que el col·laborador docent no hagi aportat la informació relativa a qualsevol dels apartats, caldrà indicar les recerques que específicament ha fet l’estudiant i a les conclusions que ha arribat.

EXTENSIÓ MÀXIMA DE DUES PÀGINES per SECTOR

 

Addicionalment, adjuntareu un quadre comparatiu com aquest:

 

QUADRE COMPARATIU DE SECTORS ESPECIALITATS EN PUBLICITAT
Nom del sector Sector 1 Sector 2 Sector "n"
Definició i composició del sector       
Volum de negoci       
Tipus d’anunciant      
Tipus d’agències      
Tipus de clients      
Característiques tècniques específiques del sector: creació, tipus de missatge, planificació i mitjans emprats      
OBSERVACIONS SOBRE EL SECTOR      
COMENTARIS INTERSECTORIALS

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)