Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    Cal recordar que l’ortografia i/o mecanografia, i també l’aspecte i presentació del treball (tipografia i estructuració gràfica...) deficients implicaran la no superació de l’assignatura.

    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.

Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Assistència a classe Aquesta assignatura té un caràcter eminentment presencial. La falta d’assistència a part o la totalitat d’un sector comporta la conseqüent qualificació de no presentat. Individual --
2 i succe-ssius Tots Sector 1 i successius

- Cada sector tindrà un element d’avaluació propi segons les indicacions de cada un dels responsables de cada sector.
Consulteu a l’ aula virtual el % proporcional a les sessions impartides de cada sector.
LA QUALIFICACIÓ DE SUSPENS O NO PRESENTAT EN UN O MÉS  SECTORS QUE CONJUNTAMENT SUMIN 21%  DE LES SESSIONS COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

Segons el sector

% corres-ponent a cada sector fins a sumar 90%

n Tots Treball escrit:
publicat a Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) cada estudiant publicarà el treball a Google Drive amb els continguts i característiques que es descriuen a continuació:
• Portada completa i paginació imprescindibles.
• Sumari amb:
1.- Quadre comparatiu (consulteu format obligatori)
2.- Fitxa-resum sector 1:  indicar el nom del sector. (consulteu format obligatori)
3.- Fitxa-resum sector....
Bibliografia.
El treball final es lliurarà via Google Drive compartint-lo amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Individual 10%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom de l'activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen/s

Examen de cada un dels sectors suspesos.
• Només alumnes que a més a més van presentar el dia establert com a tancament d’avaluació el treball escrit esmentat en el descriptor d’avaluació continuada.

% proporcional a les sessions impartides.

Es publicarà el detall via moodle

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen/s

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) l’estudiant realitzarà exàmens corresponents a tots i cadascun dels sectors programats.
LA QUALIFICACIÓ DE SUSPENS O NO PRESENTAT EN UN O MÉS  SECTORS QUE CONJUNTAMENT SUMIN 21% DE LES SESSIONS COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

90%
(cada sector proporcional a les sessions impartides)
2 Treball escrit:
publicat a Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) cada estudiant presentarà un treball amb els continguts i característiques que es descriuen a continuació:
• Portada completa i paginació imprescindibles.
• Sumari  amb:
1.- Quadre comparatiu (consulteu format obligatori al final d’aquest apartat)
2.- Fitxa-resum sector 1: indicar el nom del sector. (consulteu format obligatori al final d’aquest apartat)
3.- Fitxa-resum sector....
Bibliografia.
-Cal recordar que l’ortografia i/o mecanografia, i també l’aspecte i presentació del treball (tipografia i estructuració gràfica...) deficients implicaran la no superació de l’assignatura.

10%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen/s

El dia establert com a tancament d’avaluació (examen) l’estudiant realitzarà exàmens corresponents a tots i cadascun dels sectors programats.

LA QUALIFICACIÓ DE SUSPENS O NO PRESENTAT EN UN O MÉS  SECTORS QUE CONJUNTAMENT SUMIN 21% DE LES SESSIONS COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

Només alumnes que a més a més van presentar el dia establert com a tancament d’avaluació el treball escrit esmentat en el descriptor d’avaluació única.

90%
(cada sector proporcional a les sessions impartides)

 

Formats obligatoris per a l’elaboració del quadre comparatiu i les fitxes de cada sector.

 

Nom del sector (*)
Definició i composició del sector (*)
Volum de negoci (*)
Tipus d’anunciant (*)
Tipus d’agències (*)
Tipus de clients  
Característiques tècniques específiques del sector: creació, tipus de missatge, planificació i mitjans emprats (*)
Descripció i debat d’un/s cas/os pràctic/s (*)
OBSERVACIONS
Indiqueu la vostra opinió sobre el col·laborador docent i sobre el contingut donat referent a aquest sector.

(*) En el supòsit que el col·laborador docent no hagi aportat la informació relativa a qualsevol dels apartats, caldrà indicar les recerques que específicament ha fet l’estudiant i a les conclusions que ha arribat.

EXTENSIÓ MÀXIMA DE DUES PÀGINES per SECTOR

 

Addicionalment, adjuntareu un quadre comparatiu com aquest:

 

QUADRE COMPARATIU DE SECTORS ESPECIALITATS EN PUBLICITAT
Nom del sector Sector 1 Sector 2 Sector "n"
Definició i composició del sector       
Volum de negoci       
Tipus d’anunciant      
Tipus d’agències      
Tipus de clients      
Característiques tècniques específiques del sector: creació, tipus de missatge, planificació i mitjans emprats      
OBSERVACIONS SOBRE EL SECTOR      
COMENTARIS INTERSECTORIALS