Metodologia i organització general

L'objectiu de l'assignatura és donar a l'estudiant una visió panoràmica de les diferents manifestacions de la professió en funció del sector sobre el qual s'actua, fent referència específica al volum de negoci que genera, la tipologia d'anunciants i agències especialitzades, mitjans emprats, etc.
Amb la coordinació d'un docent, l'assignatura presentarà un ventall de diversos experts i expertes en cada un dels sectors programats, els quals respondran en tots els casos a l'esquema que es detalla en el temari.

• L’assistència a la immensa majoria de les sessions és altament aconsellable, doncs per poder superar aquesta assignatura ÉS IMPRESCINDIBLE APROVAR SEPARADAMENT COM A MÍNIM EL 80% DELS SECTORS.