PLA DOCENT
Assignatura Publicitat en Sectors Especialitzats Codi 361809
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 01/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014