PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat Publicitària Codi 210219
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. J. Folch Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ASSIGNATURA TREBALL FI DE GRAU.

D’acord amb el es descriu en el Pla Docent de Treball Fi de Grau, l’estudiant que opti per realitzar la seva campanya sobre publicitat, haurà de superar obligatòriament l’activitat formativa descrita en l’apartat d’avaluació del pla docent Metodologia de l’Activitat Publicitària.


Per això, és condició imprescindible que l’estudiant presenti en el marc de l’assignatura de Metodologia una proposta original d’ampliació de campanya per el TFG basada en el mateix anunciant sobre el que ha realitzat a la seva campanya grupal. Aquesta proposta d’ampliació està descrita en l’apartat d’avaluació d’aquest pla docent.

Aquesta ampliació serà totalment diferent del projecte grupal que es pugui presentar i d’altres ampliacions presentades pels diferents integrants dels grups.

Únicament s’acceptaran ampliacions per el TFG de caràcter individual.


---


L’assignatura Metodología de l’Activitat Publicitària aglutina els coneixements adquirits al llarg del grau, de manera que els alumnes realitzaran, en la seva totalitat, una Campanya de Publicitat.


Es treballarà des dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics del món de la publicitat i de les empreses publicitàries a l'actualitat. Producció, redacció i execució dels missatges publicitaris destinats als mitjans de comunicació com a suports tradicionals, a mitjans below the line. Es farà incidència en l’impacte de les noves tecnologies.

El curs desenvolupa, especialment, una actitud professional honesta i valenta, dotant a l’alumnat els coneixements pràctics precisos per a assolir l’excel·lència immediata en el seu futur professional.

La part teòrica es basarà en el temari del curs i en el seguiment de la bibliografia.
La part pràctica es fonamentarà en la creació, realització i presentació de diverses accions publicitàries fins a assolir la totalitat de mecanismes que participen d'una campanya publicitària coneixent, al detall, tots els seus processos i intervenint en tots ells.


La creació per part dels alumnes en agències de publicitat, de caire intern  i la recerca de campanyes publicitàries reals permetran accedir a l’alumnat al món extern i compartir la seva experiència formativa amb els professionals de la publicitat.


S’organitzaran grups de sis alumnes estructurats en agències on cada component respongui a una funció predeterminada segons aptituds. La formació és rigorosament compartida i escalada al llarg del curs.


Calendari i horari de les classes.


El caràcter professionalitzador de l’assignatura aconsella un format de treball específic. Per aquest motiu les sessions estan previstes de la següent manera.


El dimecres, 3 de setembre de 2014 celebrarem  la Jornada de les Empreses. L’horari per als dos torns serà de 9 a 19,30 hores (amb un descans aproximat de 2 hores al migdia). Assistència obligatòria tota la jornada. Responsables de  diverses organitzacions ens presentaran els seus problemes de comunicació (relacions públiques i/o publicitat). Estaran presents els dos professors responsables de les assignatures de Metodologia.


Aquells alumnes que vulguin treballar sobre altres empreses o institucions, hauran de presentar, prèviament al docent, una fitxa similar a la que s’adjunta a quest pla docent i que es denomina Sol·licitud d’elaboració d’una campanya de publicitat i relacions públiques.

Els dies 8, 9 i 10 de setembre-14
. Assistència obligatòria. El docent presentarà les bases metodològiques i conceptuals necessàries per a la realització d’una campanya publicitària.

La resta de les sessions estan programades pels següents divendres:


26 de setembre-14.
3 d'octubre-14.
17 d'octubre-14.
31 d'octubre-14.
7 de novembre-14.
21 de novembre-14.
5 de desembre -14.
       
En el següent horari:
Torn matí de 9,30 a 13,30.
Torn de tarda de 16,10 a 20,10.

El docent organitzarà les sessions en formats mixtes de teoria, pràctiques i tutories programades.

Tots els grups de treball realitzaran dues tutories d’entre 15 i 20 minuts per grup. És vital tenir preparat el material indicat pel docent per a la seva revisió i portar una llista sistematitzada de les consultes que es vulguin fer.


El dia fixat per l’Escola, com a tancament d’avaluació, i al llarg de tota la jornada, tots els grups presentaran formalment el seu treball en un exposició oral d’una durada màxima de 12 minuts, a la que seguirà les preguntes que el docent consideri oportunes i els comentaris que les empreses presents vulguin fer.


Tots els estudiants han d’assistir obligatòriament a la presentació de totes les campanyes del torn al que estiguin matriculats. La valoració de les diferents presentacions oferirà a l’alumnat una visió global del procés d’una campanya de publicitat.


En l’avaluació de les presentacions es tindrà en compte la incorporació dels suggeriments i observacions que el docent hagi fet a les tutories sobre l’organització, la planificació i la presentació de la campanya. És important la participació activa de tots els integrants del grup.

A més a més, la presentació oral pública haurà de ser suficientment atractiva com per generar atenció i record (vídeos, presentacions amb ordinador, cartells,......).


• Característiques de la campanya publicitària.

Cada grup elaborarà com a treball principal de curs una campanya de publicitat.
Qualsevol projecte sobre una empresa u organització pública, privada, política, etc;  o  sobre un producte o servei diferent a aquells presentats la Jornada de les Empreses, haurà de ser validat prèviament pel docent, per la qual cosa, caldrà presentar una Sol·licitud d’elaboració d’una campanya de publicitat i relacions públiques.


L’objectiu principal de l’assignatura, com el seu nom indica, és metodològic. L’alumnat ha d’interioritzar els passos necessaris per dur a terme la investigació, programació i execució d’una campanya publicitària.
Així, és obligatori seguir tots i cadascun dels apartats de l’índex que es presenta a continuació, doncs d’aquesta manera es tracten tots els aspectes rellevants de l’activitat professional publicitària. Possiblement per alguns projectes l’esquema sigui més ajustat que per altres, tanmateix, en tots els casos caldrà respondre OBLIGATÒRIAMENT a tots els apartats següents:

PROCÉS GENERAL CAMPANYA PUBLICITÀRIA.
SUMARI OBLIGATORI.


Temari
Bloc 1 Títol: La Publicitat. Estructura i Funcionament

Introducció. Esquema general del procediment de relacions anunciant-agència en la creació i execució de qualsevol activitat publicitària.

Tema 1. L’Agència de publicitat: el seu funcionament intern.
1.1. Els departaments d’una agència de publicitat
1.1.1. El departament de comptes. Funcions del departament. El cap de serveis al client. Els executius de comptes. Assistents i executius juniors. Funcionament intern.
1.1.2. El departament creatiu. Introducció. L’equip creatiu. El director creatiu, el redactor o “copy”. El director d’art. Els dissenyadors.
1.1.3. El departament de producció. La selecció de productores audiovisuals. Principals productores del nostre país; personal i funcions que les configura. La producció televisiva i/o cinematogràfica.
1.1.4. El departament de mitjans. La planificació en funció dels objectius publicitaris. Exemples. Presentació d’un pla de mitjans.
1.2. Classificació d’agències publicitàries .
1.3. Criteris de selecció d’agència.
1.4. Serveis d’agència.
1.5. Principals agències del nostre país i els seus comptes publicitaris més importants. Principals concursos publicitaris internacionals i nacionals.


Tema 2. L’Anunciant. Relacions anunciant-agència-consumidor final.
2.1. La investigació de mercats.
2.2. Briefing del client i contra-briefing.
2.3. Organització d’una agència en torn d’una campanya. Participants. Circuit de treball. Ordres de Compra.
2.4. Definició de pressupostos.
2.5. Control de fluxos.

Bloc 2 Títol: La Creació, execució, presentació i difusió d'una campanya publicitària

Tema 3. Creació d’una campanya publicitària.
3.1. La construcció d’una idea. La recerca creativa: una tècnica per a produir idees, el pensament lateral, altres conceptes creatius bàsics. El procés creatiu de generació d’idees genèric versus el procés creatiu publicitari.
3.2. L’anunci. Elements constituents: el text publicitari, la imatge.
3.3. Els gèneres publicitaris de Henri Joannis.
3.4. Avaluació d’idees i de propostes gràfiques.


Tema 4. Creativitat aplicada als canals: premsa, televisió, ràdio, exterior, below the line, internet. Exemples de campanyes. Publicitat i noves tecnologies. Publicitat a xarxes socials. Advergaming. Nous formats. Tendències de futur.


Tema 5. La presentació i la venda de la campanya. Introducció a l’oratòria. Introducció a la psicoestètica. Comunicació verbal i no verbal. El “pitching”. La venda al client. Els materials de suport i els continguts.


Tema 6: Producció, Realització i Planificació de mitjans d’una campanya publicitària. Flux de campanyes de televisió, de campanyes off line i de campanyes web com a exemple de procediments. Processos de producció: el càsting, el pla de rodatge, el rodatge; la postproducció, la locució i la sonorització. Edició final.  Eines per a la planificació. Conceptes.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C12
Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C6 C7   C12 C13
OG1.- L’alumne conèixerà el funcionament d’una agència de publicitat amb els seus diversos departaments aixó comlles seves funcions i objectius.  X X  X          
OG2.- L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari.    X   X   X    
OG3.- L’alumne aprendrà a dominar el missatge i saber aplicar-lo als diversos canals de comunicació.   X      X     X
OG4.- L’alumne conèixerà les agències i principals productores del nostre país.     X   X X  
OG5.- L’alumne aprendrà a treballar en equip en la construcció d’una campanya assumint els rols professionals i funcions designades.  X X     X X
OG6.- L’alumne coneixerà  les aplicacions publicitàries  i els nous llenguatges a emprar amb les noves tecnologies.   X X   X   X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6
1 OE1.-L’alumne conèixerà  el funcionament del departament creatiu d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professional. X       X  
OE2-L’alumne coneixerà  el funcionament del departament de comptes d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professionals. X       X  
OE3-L’alumne coneixerà  el funcionament del departament d’art d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professionals. X       X  
OE4-L’alumne coneixerà  el funcionament dels departaments administratius, de planificació de mitjans, del de producció d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professionals.  X        X  
OE5.-L’alumne dominarà els processos que van de la idea a l’execució i difusió de la mateixa a través dels mitjans tradicionals i below the line. X X     X  
OE6.-L’alumne treballarà en equip en la construcció d’una campanya assumint els rols professionals i funcions designades. X X     X  
OE7.-L’alumne coneixerà les agències i principals productores del nostre país com a mercat de treball.     X      
2 OE8.-L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari aplicat a televisió, ràdio, publicitat exterior i a altres suports.    X   X  
OE9.- L’alumne dominarà els processos de generació d’idees així com les principals teories creatives.    X     X  
OE10.-L’alumne dominarà el missatge publicitari  i sabrà aplicar-lo als diversos canals de comunicació. X     X
OE11.-L’alumne conèixerà tots els processos d’escriptura publicitària per executar una campanya televisiva, radiofònica, exterior i en altres canals així com els elements que participen en tota producció.  X     X  
OE12.-L’alumne millorarà les capacitats oratòries per a convèncer al client i vendre una campanya o acció publicitària amb eficàcia.     X   X  

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 75 75 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 14    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 3 15    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

Fonts d'informació

BLOC 1

RIES A. & TROUT. “Las 22 leyes inmutables del marketing”. Harper Business, 1993
RIES A. & TROUT. Marketing de Guerra,. McGraw Hill, 1990
HERREROS ARCONADA, MARIO.  Publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona, Pòrtic. Enciclopèdia Catalana
FALLON, IVAN Saatchi & Saatchi “La publicidad al poder” Documentos., GrupoZeta, 1990
ROSEN, EMANUEL “Marketing de boca en boca. Cómo crear el rumor que multiplica las ventas”. Vergara Business, 2001


BLOC 2
ESCRIBANO HERNÁNDEZ, ASUNCIÓN (2011) Literatura y publicidad. El elemento persuasivo-comercial de lo literario. Zamora: Comunicación Social.
CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI (1998) Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós.
CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI (2008). Flow, Fluir. Una psicología de la felicidad. Barcelona: Editorial Kairós.
DE BONO, EDWARD (1991) El pensamiento lateral. Manual de Creatividad. Barcelona: Paidós Empresa.
DE LA TORRE, SATURNINO (1996) Para Investigar la Creatividad. Madrid: Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU.
DE LOS ÁNGELES, JUAN (1996) Creatividad Publicitaria: Conceptos, estrategias y valoración. Pamplona: Eunsa.
DEL RÍO, JORGE (2006) La Creatividad publicitaria en la literatura científica. Madrid: Comunicación y Sociedad.
FURET Y. PELTANT, SARA, “Saber Hablar en cualquier circunstancia” Bilbao, Mensajero 1989
GARDNER, HOWARD.  Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad vista a través de las vidas de Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Picasso…Mahatma Gandhi “ Paidos Testimonios (1995)
KNAPP MARK L. “La comunicación no verbal”.Paidós 1988
OBRADORS, MATILDE (2007) Creatividad y Generación de Ideas. Estudio de la práctica creativa en cine y publicidad. Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia & UAB Servei de Publicacions & Universitat Pompeu Fabra
MARINA, JOSÉ ANTONIO “Teoría de la Inteligencia Creadora”. Anagrama, 1993
MILER, ARTHUR “La Política i l’art d’actuar” Epíleg de Francesc Marc-Álvaro. La Campana, 2002
RICARTE BESCÓS, JOSÉ MARÍA (1999) Creatividad y Comunicación Persuasiva. Barcelona: Aldea Global.
ROCA, DAVID & MENSA, MARTA (2009) Las metodologías utilizadas en las investigaciones de creatividad publicitaria (1965-2007). Madrid: Comunicación y Sociedad Vol. XXII, 7-34.
RODARI GIANNI (1987) Gramática de la fantasía. Barcelona: Aliorna.
ROMO, MANUELA (1997) Psicología de la creatividad. Barcelona: Editorial Paidós, Colección Temas de Psicología núm. 1.
SIKORA, J. (1979) Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz
SUYOL, VICTOR (1992) “Màquines per a escriure. Recursos per a l’animació a la creativitat escrita. Eumo Editorial


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
    Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l’estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d’avaluació.
Cal aprovar tant la campanya com l’examen per aprovar l’assignatura.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Imprescindible l’assistència mínima del 80% de la totalitat de les classes i participació activa. Individual --
2 1 Activitat d’Aplicació: Creació agència publicitària pròpia Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redaccció de continguts i edició de sales folder. Grup --
3 1 Activitat d’Aplicació: Redaccíó briefing Campanya 1-Redacció Briefing per Campanya de Publicitat real, segons necessitats de client a partir d’entrevista personal. Grup 10%
4 2 Activitat d’Aplicació: Eix Campanya Campanya 2-Creació de l’Eix de Campanya Publicitària. El “Concepte Creatiu”. Grup 10%
5 2 Activitat d’Aplicació: Aplicacions a suports publictaris Campanya 3-Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització en story board de l’espot publicitari, falca de ràdio i exterior (a determinar) així com below the line. Grup 10%
6 2 Activitat d’Aplicació: Planificació Campanya 4-Planificació i Difusió de Campanya: selecció de mitjans. Grup 10%
7 2 Activitat d’Aplicació: Presentació i venda Campanya 5-Presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. Grup 10%
8 1-2 Examen Examen Final amb els continguts teòrics exposats al curs. Individual 50%
9 1-2 Proposta original individual d’ampliació de campanya per el TFG

L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya  en un document de 5 pàgines màxim.

Índex i contingut obligatori:
• Anunciant.
• Problema específic de publicitat.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, anunciants, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document.

Data màxima d’entrega: 9 de gener de 2014.

Individual És impres-cindible tenir aprova-da l’assig-natura de Metodo-logia i també, aquesta amplia-ció per poder realitzar el TFG sobre Publicitat

  

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Caldrà preparar una campanya publicitària amb els elements determinats al curs i efectuar una prova individual.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d'aprenentatge Realització d’una campanya publicitària. Definició de l’Eix Creatiu i aplicació a suports publicitaris així com la planificació de mitjans corresponents. 70%
2 Examen Prova d’avaluació sobre contingut teòric del curs. 30%
3 Proposta original individual d’ampliació de campanya per el TFG L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya  en un document de 5 pàgines màxim.
Índex i contingut obligatori:
• Anunciant.
• Problema específic de publicitat.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, anunciants, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document.
Data màxima d’entrega: 9 de gener de 2014.
Obligatò-ria
---
Indivi-dual
És impres-cindible tenir aprova-da l’assig-natura de Metodo-logia i també, aquesta amplia-ció per poder realitzar el TFG sobre Publici-tat

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)