Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
    La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
    Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l’estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d’avaluació.
Cal aprovar tant la campanya com l’examen per aprovar l’assignatura.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Imprescindible l’assistència mínima del 80% de la totalitat de les classes i participació activa. Individual --
2 1 Activitat d’Aplicació: Creació agència publicitària pròpia Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redaccció de continguts i edició de sales folder. Grup --
3 1 Activitat d’Aplicació: Redaccíó briefing Campanya 1-Redacció Briefing per Campanya de Publicitat real, segons necessitats de client a partir d’entrevista personal. Grup 10%
4 2 Activitat d’Aplicació: Eix Campanya Campanya 2-Creació de l’Eix de Campanya Publicitària. El “Concepte Creatiu”. Grup 10%
5 2 Activitat d’Aplicació: Aplicacions a suports publictaris Campanya 3-Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització en story board de l’espot publicitari, falca de ràdio i exterior (a determinar) així com below the line. Grup 10%
6 2 Activitat d’Aplicació: Planificació Campanya 4-Planificació i Difusió de Campanya: selecció de mitjans. Grup 10%
7 2 Activitat d’Aplicació: Presentació i venda Campanya 5-Presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. Grup 10%
8 1-2 Examen Examen Final amb els continguts teòrics exposats al curs. Individual 50%
9 1-2 Proposta original individual d’ampliació de campanya per el TFG

L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya  en un document de 5 pàgines màxim.

Índex i contingut obligatori:
• Anunciant.
• Problema específic de publicitat.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, anunciants, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document.

Data màxima d’entrega: 9 de gener de 2014.

Individual És impres-cindible tenir aprova-da l’assig-natura de Metodo-logia i també, aquesta amplia-ció per poder realitzar el TFG sobre Publicitat

  

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Caldrà preparar una campanya publicitària amb els elements determinats al curs i efectuar una prova individual.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d'aprenentatge Realització d’una campanya publicitària. Definició de l’Eix Creatiu i aplicació a suports publicitaris així com la planificació de mitjans corresponents. 70%
2 Examen Prova d’avaluació sobre contingut teòric del curs. 30%
3 Proposta original individual d’ampliació de campanya per el TFG L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya  en un document de 5 pàgines màxim.
Índex i contingut obligatori:
• Anunciant.
• Problema específic de publicitat.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, anunciants, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document.
Data màxima d’entrega: 9 de gener de 2014.
Obligatò-ria
---
Indivi-dual
És impres-cindible tenir aprova-da l’assig-natura de Metodo-logia i també, aquesta amplia-ció per poder realitzar el TFG sobre Publici-tat