Metodologia i organització general

METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ASSIGNATURA TREBALL FI DE GRAU.

D’acord amb el es descriu en el Pla Docent de Treball Fi de Grau, l’estudiant que opti per realitzar la seva campanya sobre publicitat, haurà de superar obligatòriament l’activitat formativa descrita en l’apartat d’avaluació del pla docent Metodologia de l’Activitat Publicitària.


Per això, és condició imprescindible que l’estudiant presenti en el marc de l’assignatura de Metodologia una proposta original d’ampliació de campanya per el TFG basada en el mateix anunciant sobre el que ha realitzat a la seva campanya grupal. Aquesta proposta d’ampliació està descrita en l’apartat d’avaluació d’aquest pla docent.

Aquesta ampliació serà totalment diferent del projecte grupal que es pugui presentar i d’altres ampliacions presentades pels diferents integrants dels grups.

Únicament s’acceptaran ampliacions per el TFG de caràcter individual.


---


L’assignatura Metodología de l’Activitat Publicitària aglutina els coneixements adquirits al llarg del grau, de manera que els alumnes realitzaran, en la seva totalitat, una Campanya de Publicitat.


Es treballarà des dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics del món de la publicitat i de les empreses publicitàries a l'actualitat. Producció, redacció i execució dels missatges publicitaris destinats als mitjans de comunicació com a suports tradicionals, a mitjans below the line. Es farà incidència en l’impacte de les noves tecnologies.

El curs desenvolupa, especialment, una actitud professional honesta i valenta, dotant a l’alumnat els coneixements pràctics precisos per a assolir l’excel·lència immediata en el seu futur professional.

La part teòrica es basarà en el temari del curs i en el seguiment de la bibliografia.
La part pràctica es fonamentarà en la creació, realització i presentació de diverses accions publicitàries fins a assolir la totalitat de mecanismes que participen d'una campanya publicitària coneixent, al detall, tots els seus processos i intervenint en tots ells.


La creació per part dels alumnes en agències de publicitat, de caire intern  i la recerca de campanyes publicitàries reals permetran accedir a l’alumnat al món extern i compartir la seva experiència formativa amb els professionals de la publicitat.


S’organitzaran grups de sis alumnes estructurats en agències on cada component respongui a una funció predeterminada segons aptituds. La formació és rigorosament compartida i escalada al llarg del curs.


Calendari i horari de les classes.


El caràcter professionalitzador de l’assignatura aconsella un format de treball específic. Per aquest motiu les sessions estan previstes de la següent manera.


El dimecres, 3 de setembre de 2014 celebrarem  la Jornada de les Empreses. L’horari per als dos torns serà de 9 a 19,30 hores (amb un descans aproximat de 2 hores al migdia). Assistència obligatòria tota la jornada. Responsables de  diverses organitzacions ens presentaran els seus problemes de comunicació (relacions públiques i/o publicitat). Estaran presents els dos professors responsables de les assignatures de Metodologia.


Aquells alumnes que vulguin treballar sobre altres empreses o institucions, hauran de presentar, prèviament al docent, una fitxa similar a la que s’adjunta a quest pla docent i que es denomina Sol·licitud d’elaboració d’una campanya de publicitat i relacions públiques.

Els dies 8, 9 i 10 de setembre-14
. Assistència obligatòria. El docent presentarà les bases metodològiques i conceptuals necessàries per a la realització d’una campanya publicitària.

La resta de les sessions estan programades pels següents divendres:


26 de setembre-14.
3 d'octubre-14.
17 d'octubre-14.
31 d'octubre-14.
7 de novembre-14.
21 de novembre-14.
5 de desembre -14.
       
En el següent horari:
Torn matí de 9,30 a 13,30.
Torn de tarda de 16,10 a 20,10.

El docent organitzarà les sessions en formats mixtes de teoria, pràctiques i tutories programades.

Tots els grups de treball realitzaran dues tutories d’entre 15 i 20 minuts per grup. És vital tenir preparat el material indicat pel docent per a la seva revisió i portar una llista sistematitzada de les consultes que es vulguin fer.


El dia fixat per l’Escola, com a tancament d’avaluació, i al llarg de tota la jornada, tots els grups presentaran formalment el seu treball en un exposició oral d’una durada màxima de 12 minuts, a la que seguirà les preguntes que el docent consideri oportunes i els comentaris que les empreses presents vulguin fer.


Tots els estudiants han d’assistir obligatòriament a la presentació de totes les campanyes del torn al que estiguin matriculats. La valoració de les diferents presentacions oferirà a l’alumnat una visió global del procés d’una campanya de publicitat.


En l’avaluació de les presentacions es tindrà en compte la incorporació dels suggeriments i observacions que el docent hagi fet a les tutories sobre l’organització, la planificació i la presentació de la campanya. És important la participació activa de tots els integrants del grup.

A més a més, la presentació oral pública haurà de ser suficientment atractiva com per generar atenció i record (vídeos, presentacions amb ordinador, cartells,......).


• Característiques de la campanya publicitària.

Cada grup elaborarà com a treball principal de curs una campanya de publicitat.
Qualsevol projecte sobre una empresa u organització pública, privada, política, etc;  o  sobre un producte o servei diferent a aquells presentats la Jornada de les Empreses, haurà de ser validat prèviament pel docent, per la qual cosa, caldrà presentar una Sol·licitud d’elaboració d’una campanya de publicitat i relacions públiques.


L’objectiu principal de l’assignatura, com el seu nom indica, és metodològic. L’alumnat ha d’interioritzar els passos necessaris per dur a terme la investigació, programació i execució d’una campanya publicitària.
Així, és obligatori seguir tots i cadascun dels apartats de l’índex que es presenta a continuació, doncs d’aquesta manera es tracten tots els aspectes rellevants de l’activitat professional publicitària. Possiblement per alguns projectes l’esquema sigui més ajustat que per altres, tanmateix, en tots els casos caldrà respondre OBLIGATÒRIAMENT a tots els apartats següents:

PROCÉS GENERAL CAMPANYA PUBLICITÀRIA.
SUMARI OBLIGATORI.