PLA DOCENT
Assignatura Legislació Publicitària i de RRPP Codi 360422
Matèria M8. Dret en Publicitat i Relacions Públiques Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. C. Murio (Matí)
Prof. S. Solans (Tarda)
Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 11/04/2011
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014