Fonts d'informació

- GONZÁLEZ LOBO, Mª A. - CARRERO LÓPEZ, E. Manual de planificación de medios. Madrid. Editorial ESIC (darrera edició disponible). ISBN: 9788473565233.
- JAUSET J. A. La investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. Barcelona. Ed. Paidos, 2000. ISBN: 9788449309045.
- PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Planificación de medios de comunicación de masas. Madrid. McGraw Hill. (darrera edició). ISBN: 9788448142100.
- PÉREZ-LATRE, F.J. Planificación y gestión de medios publicitarios. Barcelona. Ariel, 2000. ISBN: 9788434412804.
- PÉREZ-LATRE, F.J. La publicidad y los medios. Pamplona. Eunsa, 2011. ISBN: 9788431327637.
- PÉREZ-LATRE, F.J.- SÁNCHEZ TABERNERO, A. Innovación en los medios: la ruta del cambio. Pamplona. Eunsa, 2012. ISBN: 9788431328597.

(*) Atesa la quantitat i varietat de recursos existents -molts d’ells de descàrrega i/ o consulta- gratuïta sobre publicitat a la xarxa, el docent indicarà en el seu moment aquells que resultin més adients pel seguiment dels temes específics de l’assignatura. Pel que fa a les edicions impreses, es recomana consultar sempre les últimes edicions publicades.

WEBGRAFIA: s’indiquen, sense voler ser exhaustius, alguns dels llocs web que s’hauran de consultar al llarg del curs i sobre els quals, en el seu moment, el docent indicarà la utilització que l’alumne n’haurà de fer.

- AIMC
- Infoadex
- Kantarmedia
- Zenithmedia
- Introl
- Iabspain

A més d’aquests llocs, el docent n’indicarà d’altres que, pel seu interès, poden resultar de consulta recomanable per a parts específiques de l’assignatura. Addicionalment es compartiran altre documents d'interès al campus virtual Moodle.