PLA DOCENT
Assignatura Gestió Empresarial i Financera Codi 360420
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. O. Escardíbul i Prof. B. Escardíbul Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 31/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 28/03/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

Aquesta assignatura s’entén en l’àmbit de la gestió empresarial, que es considera necessària per a qualsevol graduat en Publicitat i Relacions Publiques. El punt de partida és suposar que els alumnes tenen els coneixements d’economia (és recomana tenir superada l’assignatura de principis d’economia, obligatòria del quart semestre).

Les classes combinen la lliçó magistral, on el docent exposa els continguts de la unitat que s’estigui desenvolupant, amb la realització d’activitats d’ensenyament-aprenentatge més socialitzades.

Per tal de facilitar la motivació de l’alumnat, el docent triarà una forma de presentació de la informació de forma que aquesta s’ajusti a l’entorn de l’alumne, i lliurarà els materials didàctics mitjançant l’aplicatiu “Moodle” de l’Escola. Una estratègia en aquest sentit és relacionar els coneixements a desenvolupar amb aquells que prèviament ha adquirit l’alumne. També es procurarà que aquest sigui un procés interactiu on el docent pugui rebre feedbacks en el decurs del procés.

El procediment d’ensenyament - aprenentatge està determinat principalment per quatre factors; què, a qui, com i quan s’ensenya. Sobre això el docent ha d’actuar detectant, determinant o intervenint per a la consecució d’un aprenentatge significatiu.
• L’estudiant és el protagonista del seu propi aprenentatge, ja que és qui construeix els seus coneixements, habilitats i destreses. L’autoaprenentatge consisteix en la recerca, recopilació i tractament de la informació auxiliat per l’orientació, organització i coordinació del docent.
• Les fonts d’aprenentatge són moltes i variades: professors, companys, entitats públiques i privades, entorn sociocultural, biblioteca, sala d’ordinadors, etc. Han de considerar-se els companys de l’estudiant com un factor d’aprenentatge a contemplar i potenciar, resultant de vital importància els treballs en grup, debats, disseny d’experiències, avaluació de resultats, etc.
• Construcció d’aprenentatge significatius, mitjançant la selecció de continguts que estan relacionats entre si i tenen caràcter funcional en la consecució de les capacitats terminals.
• La necessitat de construir els coneixements suposa una inversió de temps major que la simple transmissió de conceptes. Això pot implicar la reestructuració dels continguts de la programació.
• L’aprenentatge significatiu implica una interiorització d’actituds i una acceptació de nous valors, per això és necessari desenvolupar actituds positives cap a l’objectiu de l’aprenentatge.

S’exclouen les matèries pròpies de la gestió de recursos humans (un dels àmbits de la gestió d’empresa) perquè corresponen a una altra assignatura del grau.


Temari
Bloc 1 Títol: Empresa i el seu entorn

Tema 1. L’empresa.
Tema 2. L’empresari.
Tema 3. La presa de decisions a l’empresa.
Tema 4. La funció de planificació.
Tema 5. La programació.
Tema 6. La direcció.
Tema 7. La funció d’organització.
Tema 8. La funció de control.

Bloc 2 Títol: Estudi Econòmic-Financer de l'empresa

Tema 9. Dimensió Empresarial.
Tema 10. Valoració i selecció de projectes d’inversió.
Tema 11. Finançament extern de l’empresa.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4
OG1.- Conèixer que és l’empresa i analitzar la situació econòmica i financera d’una empresa, identificant els criteris de valoració i les dades econòmiques i financeres que s’han d’aplicar, interpretant les masses patrimonials.  X    
OG2.- Verificar les operacions de finançament extern, calculant els interessos, els descomptes i els costos financers de les operacions, per tal de supervisar la gestió de tresoreria i de contractació de productes financers.  X   X
OG3.- Integrar les fases d’un projecte de creació d’una empresa, detectant les necessitats de l’entorn econòmic, seleccionant el servei de l’activitat empresarial i la forma jurídica corresponent, determinant els recursos necessaris, les inversions, el finançament i el volum de serveis i vendes, per tal d’argumentar la viabilitat del projecte.  X X X
OG4.- Incorporar-se al món laboral, adaptant-se a l’estructura pròpia de l’organització de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i iniciativa, i valorant les aptituds en el conjunt, per tal d’integrar-se en un centre de treball. Obertura a l’àmbit professional i la seva evolució: Interès per l’entorn social, econòmic i laboral.  X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- Definició de l’empresa; Forma jurídica: tipus, constitució i documentació. Ubicació: espais, localització, edificis, cost, etc. de l’empresa, i també l’avaluació de les inversions i la previsió de resultats. X   X  
OE2.- Observació de fets econòmics sobre les empreses. X X X
OE3.- Establiment de l’estructura preliminar sobre ubicació, dimensió, volum d’operacions i recursos. Planificació de les fases d’elaboració del projecte.     X  
OE4.- Saber prendre decisions en l’entorn d’incertesa i de risc, amb la utilització de diferents models. X   X X
2 OE5.- Recursos financers: recursos propis, aliens, formes de finançament de les inversions i de l’aprovisionament, costos de finançament.    X  X  
OE6.- Determinar la inversió mínima, el volum de producció i/o el volum de servei i les necessitats de finançament. Valorar els costos de producció, de funcionament i generals.    X  X  
OE7.- Desenvolupament de l’activitat economicofinancera en funció dels costos previstos: model, tipus de costos, cost de vendes. Rendibilitat del projecte: VAN, TIR, etc.  X  X  X  
OE8.- Obtenció d’informació sobre el finançament i cost de cada inversió. Valoració de les inversions i dels recursos financers propis i aliens. Determinació de la viabilitat de les inversions.      X  X
OE9.-Anàlisi del procés de valoració d’empreses.      X  

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 75 75 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 0 17 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 8                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 18 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 8                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

- AGUIRRE DE MENA, J.M.; ANDRÉS REINA, M. P.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. Y TOUS ZAMORA, D. (2000): Dirección y gestión de personal. Ed. Pirámide.
- BUENO CAMPOS, E. Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ediciones Pirámide. 2006. ISBN 9788436819113.
- CASTILLO, A. M. (dir. y coord.) (2003) Introducción a la economía y administración de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide.
- CLAVER CORTES, E.; LLOPIS TAVERNER, J.; LLORET LLINARES, M.; MOLINA MANCHÓN, H. (1998) 4ª edición: Manual de administración de empresas. Madrid. Editorial Civitas.
- GARCIA GONZALEZ, A; BORIA REVERTER, S. Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Barcelona: Universitat de Barcelona. 2006. ISBN 84-475-3028-0.
- GINER DE LA FUENTE, FERNANDO; GIL ESTALLO, Mª DE LOS ÁNGELES (2010) 8ª edición. Cómo Crear y hacer Funcionar Una Empresa. (ESIC Editorial).
- PÉREZ GOROSTEGUI, E. (2002). Introducción a la economía de la empresa. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.
- ROBBINS, S. P.; DECENZO, D. A. Fundamentos de administración. Conceptos esenciales y aplicaciones. 3ª edición. 2002. México: Prentice Hall. ISBN 970-26-0323-4.
- SUAREZ SUAREZ, A.S. (1996) Curso de Economía de la Empresa. Madrid: Editorial Pirámide.

Premsa econòmica i publicacions especialitzades;
- Emprendedores , Cinco Días, Expansión, Actualidad Económica, Capital, Ideas y negocios, Barcelona management Review, e Iniciativa emprendedora y empresa familiar

Pagines web, com:

www.abcpyme.com
www.bde.es
www.bottin.fr
www.cincodias.es
www.copca.com
www.cordis.lu/es/
www.ebankinter.com
www.franquicia.net
www.idescat.net
www.ico.es
www.imsoft.com/defensor
www.ine.es
www.inem.es
www.map.es
www.mineco.es
www.minhac.es
www.minhac.es/tributos/
www.mtas.es
www.mtas.es/injuve
www.mtas.es/mujer
www.negocios.com
www.injef.com
www.felapyme.com
www.hoovers.com
www.winred.com
www.cnice.mecd.es
www.educaweb.com
www.ensenet.com
www.ince.mec.es
www.cedefop.gr
www.aeat.es
www.ag-protecciondatos.es
www.bcn.cat/ipminfopime/
www.cambrescat.es/
www.cambrabcn.es/index.htm
www.cidem.com/cidem/cat/index.jsp
www.diba.es
www.diba.es/xaloc
www.diba.es/promoeco/xarxes.asp
www.diba.es/promoeco/teixit/creacio.asp
www.educateca.com
www.eunet.es/interstand/patentes
www.emprendedores.orange.es/
www.gencat.net
www.gencat.net/cidem/
www.gencat.net/treball/autoempresa/ajuda
www.gencat.cat/treball/serveis/empreses/index.html
www.gencat.cat/diue/empresa/creacio/index.html
www.gencat.net/treball/ambits/autoocupacio/index.html
www.ipyme.org
www.ipyme.org/IPYME/es-es

www.meh.es/Portal/Home.htm
www.aeat.es/modelos/otros.htm
www.pymes-online.com
www.registradores.org
www.agenciadesarrolloloja.com/empresas/guiacompleto.pdf
www.recoletos.es/expansión
www.autoocupacio.org/
www.barcelonanetactiva.com
www.activobank.com
www.asalma.org
www.ayudas.org
www.bancopopular.com
www.bancopopular-e.com
www.bancsabadell.com
www.banesto.com
www.bancsabadell.com
www.barcelonanetactiva.com
www.bbva.es
www.caixacatalunya.es
www.boe.es
www.cajamadrid.es
www.lacaixa.es
www.cam.es
www.ceca.es
www.consumo-inc.es
www.seg-social.es
www.copca.com
www.ebankinter.com
www.evolvebank.com
www.ingdirect.es
www.unoe.com
www.aenor.es/
www.enac.es
www.cidem.com/cidem/cat
www.rmc.es
www.registromercantilbcn.es
www.barcelonactiva.es/barcelonactiva/es
www.ucmta.org


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Assistència a classe, amb participació activa notable

Mostrar interès en l’assignatura mitjançant la participació activa a classe.

Individual NO Per pujar nota (màxim 
0,5 punt)
2 1 Activitats d’aplicació del Bloc 1: Exercici

Exercicis pràctics sobre el temari d’algunes lliçons del Bloc 1. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5.

Individual 12%
3 1 Classes expositives

Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre diverses propostes del professor. Grups preferiblement de 4 alumnes. Han d’entregar el power-point realitzat. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 5,0.

Individual 20%
4 2 Activitats d’aplicació del Bloc 2: Exercici

Exercicis pràctics sobre part del temari de les lliçons del Bloc 2. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5.

Individual 12%
5 2 Activitats d’aplicació del Bloc 1 i 2: Exercici

Test de 15-20 preguntes sobre part del temari de les lliçons del Bloc 1 i 2. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5.

Individual 12%
6 1-2 Examen

Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-25 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana).

Individual 44%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4 a cada bloc per fer mitjana). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
2 Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-25 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4 a cada bloc per fer mitjana). 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4 a cada bloc per fer mitjana). 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)