Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Assistència a classe, amb participació activa notable

Mostrar interès en l’assignatura mitjançant la participació activa a classe.

Individual NO Per pujar nota (màxim 
0,5 punt)
2 1 Activitats d’aplicació del Bloc 1: Exercici

Exercicis pràctics sobre el temari d’algunes lliçons del Bloc 1. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5.

Individual 12%
3 1 Classes expositives

Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre diverses propostes del professor. Grups preferiblement de 4 alumnes. Han d’entregar el power-point realitzat. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 5,0.

Individual 20%
4 2 Activitats d’aplicació del Bloc 2: Exercici

Exercicis pràctics sobre part del temari de les lliçons del Bloc 2. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5.

Individual 12%
5 2 Activitats d’aplicació del Bloc 1 i 2: Exercici

Test de 15-20 preguntes sobre part del temari de les lliçons del Bloc 1 i 2. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5.

Individual 12%
6 1-2 Examen

Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-25 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana).

Individual 44%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4 a cada bloc per fer mitjana). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
2 Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-25 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4 a cada bloc per fer mitjana). 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes. Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4 a cada bloc per fer mitjana). 100%