PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. E. Ordeix Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

Les classes seran majoritàriament magistrals en què es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. En alguns temes el professor plantejarà col·loquis que s’hauran de preparar prèviament per grups.

Cada estudiant elaborarà una carpeta d’autoaprenentatge que haurà de lliurar per escrit al professor i que haurà de defensar prèviament a l’aula.


Temari
Bloc 1 Títol: Tècniques específiques

Tema 1. Introducció a les tècniques. Definició de tècnica, d’eina, d’acció de procediment, de programa, de campanya i de pla. Les tècniques específiques de les RP versus altres tècniques per al tractament de continguts. Quadre metodològic de tècniques, activitats i aplicacions principals. (Activitats formatives de treball).

Tema 2. Reunions de grup organitzades. Tipologia, característiques, estructura, procés organitzatiu i mitjans tècnics utilitzats. El congrés: planificació i organigrama i activitat de les comissions tècniques i executives. Altres actes de grup: la conferència, la taula rodona, la jornada, el seminari, el simpòsium, l’assemblea, la junta d’accionistes, la convenció, la commemoració, la fira de mostres, el plafó, el saló monogràfic i l’exposició.

Tema 3. La relació amb els mitjans de comunicació. Principis bàsics i actors principals. Els factors de la noticiabilitat: l'Agenda-Setting i el News Making. La conferència de premsa: font d’informació versus portaveu autoritzat; motius, característiques i objectius.

Tema 4. La responsabilitat social i la imatge social. La identitat, els valors i el compromís. Derivacions i formes d’articulació: de l’acció social a les entitats sense ànim de lucre. Implicacions, públics i àrees d’activitat: social, cultural, mediambiental, econòmic. El balanç social i l’auditoria de Relacions Públiques. El mecenatge i el patrocini.

Tema 5. La crisi de confiança. Administració de la gestió de la comunicació en situacions de crisi per part de les organitzacions. Crisis management versus crisis communications. La prevenció, el risc i la qualitat. Pla d’actuació, segons la dimensió del fenomen.

Tema 6. Les Relacions Públiques a les institucions oficials. Característiques bàsiques. La importància dels usos, els costums i les tradicions en actes públics. Introducció als conceptes i nomenclatura bàsica que defineixen al protocol i al cerimonial. La llei de protocol de la Generalitat i de l’estat. Aspectes tècnics de l’organització d’actes oficials.

Bloc 2 Títol: Tècniques per al tractament de continguts

Tema 7. Tècniques de comunicació oral. Principis bàsics de la comunicació oral. El llenguatge verbal i no verbal. L’oratòria. Tècniques més habituals: el discurs; l’atenció personalitzada: l’entrevista personal; el grup de discussió o millora i la videoconferència.
Tema 8. Tècniques en suport paper. La revista d’empresa: empleats; socis i/o clients, i accionistes. Els butlletins informatius. Els manuals corporatius interns: de l’empleat, de benvinguda, de valors i polítiques corporatives. El dossier i la nota de premsa. La memòria anual: tipologies. Altres documents específics i/o temàtics.
Tema 9. Tècniques a la xarxa. El Portal de l’empleat: estructura i funcions. El web corporatiu: funcions i aplicacions bàsiques. L’experiència virtual i la ‘viralitat’.

Tema 10. Tècniques audiovisuals. Retransmissió de grans esdeveniments. Produccions corporatives. Aplicacions a la xarxa. Innovacions i  suport a les tècniques específiques.

Tema 11. Tendències i reptes. Noves tècniques emergents i inèrcies professionals.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-L’assignatura té com a principal objectiu el donar a conèixer a l’estudiant els fonaments bàsics que il·lustren la praxi de les Relacions Públiques. X     X   X  
OG2.-Plantejar les principals tècniques que s’apliquen en les diferents especialitats i àmbits d’actuació de les Relacions Públiques.    X X    X X    
OG3.-L’estudiant coneixerà els instruments metodològics per establir processos de relacions públiques planificats, programats, i efectius.     X    X X X
OG4.-L’alumne aprendrà a introduir les aplicacions estratègiques i tàctiques de Relacions públiques que contribueix en la consecució dels objectius de l’entitat.  X    X X X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques.  X      
OE2.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.    X    
OE3.-Transmetre les diverses aplicacions tàctiques que poden tenir cadascuna de les tècniques més rellevants dins l’àmbit de les Relacions Públiques.     X
2 OE4.-Conèixer les àrees de confluència de la praxi de la professió amb altres àrees d’aplicació tècnica professional.   X  
OE5.-Coneixement de les estructures i elements que han d’incorporar les tècniques que treballen l’argumentari de les organitzacions.    
OE6.-Aprendre a ordenar, discriminar i a fer confluir les diverses tècniques aplicades que ajudin a la consecució dels objectius de l’entitat.     X  X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 75 75 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari 0 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 7 C.2) Contrast d’expectatives 3 17 20    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari 0 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant --
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 7 C.2) Contrast d’expectatives 3 12 15    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 


Fonts d'informació

- ARCEO VACAS, J. L. 2 Fundamentos para la teoría y técnica de las relaciones públicas. Barcelona: ESRP-PPU, 1988.
- CUTLIP, S.C., i CENTRE, A.H., Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2001.

Fernández Cavia, J. y Huertas, A. 2009. Redacción en relaciones públicas. Madrid (España): Pearson Prentice Hall.
- GRUNIG, L.A.; GRUNIG, J.E. Public Relations in the United States: A Generation of Maturation. In: SRIRAMESH, K.; - VERCIC, D. (eds.). The Global Public Relations Handbook: Theory, Research, and Practice. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2003, p. 323-355, 324.

- GRUNIG, J.E. (1992): Excellence in Public Relations and Communications Management. Hillsdale (New Jersey): Lawrence Erlbaum Associates.

- GRUNIG, J. E. (2006b). Furnishing the edifice: Ongoing research on public relations as a strategic management function. Journal of Public Relations Research, 18(2), 151-176.
- NEWSOM, D.; VANSLYKE, J.; KRUCKEBERG, D. This is PR. The realities of Public Relations. Madrid: Wadsworth Publishing Company.
- PALENCIA-LEFLER, M, 90. Técnicas de Relaciones Públicas. Manual de comunicación corporativa. Barcelona: Bresca, 2008.
- SPICER, C. Organizational Public Relations. A political perspective. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1997.
- TOTH, E.L. “Introduction”. In TOTH, E.L. (ed.). The Future of Excellence in Public Relations and Communication Management: Challenges for the Next Generation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2007, p. xvii-xx, xvii.
- Tripodos 24: Global Public Relations; Trens ans Challenges/ Les Relacions Públiques Globals: tendències i reptes. Barcelona: Facultat de Comunicació Blanquerna, 2009.
- WILCOX, D. L. - AULT, H.P.-XIFRA, J.. Relaciones Públicas, Estrategias y tácticas. 10ª ed. Madrid: Pearson Educación. 2012.
- XIFRA, J. Tècniques de les Relacions Públiques. Bacelona: Ed. UOC, 2007.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d’aprenentatge

L’estudiant haurà d’elaborar  un exercici per tema en què s’haurà de relacionar i contextualitzar l’actualitat amb el temari donat. Aquests exercicis s’hauran de recopilar i incloure a la carpeta d'aprenentatge que es lliurarà al final del semestre.

Individual / Grupal (2 persones) 30%
2 2 Classe expositiva  + Activitat d’aplicació

Es farà un únic treball que consistirà en l’anàlisi i recomanació de tècniques d’un cas real que estigui vivint una entitat.
Cada grup haurà de presentar els seus arguments davant la resta i lliurar el document per escrit al professor el mateix dia en què es faci la presentació.

Grupal (7 persones) 10%
3 1-2 Examen

L’examen constarà de preguntes obertes de cadascun dels temes plantejats a classe. Ocasionalment el professor podria presentar una part de l’examen amb preguntes tipus test amb resposta múltiple.

Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen constarà de preguntes obertes de cadascun dels temes plantejats a classe. Ocasionalment el professor podria presentar una part de l’examen amb preguntes tipus test amb resposta múltiple. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge

L’estudiant haurà de justificar 9 exemples de relacions públiques a partir dels temes impartits pel docent.

40%
2 Examen teòric-pràctic

Amb tres preguntes obertes del temari donat a classe, que l’estudiant haurà d’argumentar en format breu, i una pregunta pràctica.

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic

Constarà de preguntes obertes del temari donat a classe, que l’estudiant haurà d’argumentar en format breu, i una pregunta pràctica.

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)