Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d’aprenentatge

L’estudiant haurà d’elaborar  un exercici per tema en què s’haurà de relacionar i contextualitzar l’actualitat amb el temari donat. Aquests exercicis s’hauran de recopilar i incloure a la carpeta d'aprenentatge que es lliurarà al final del semestre.

Individual / Grupal (2 persones) 30%
2 2 Classe expositiva  + Activitat d’aplicació

Es farà un únic treball que consistirà en l’anàlisi i recomanació de tècniques d’un cas real que estigui vivint una entitat.
Cada grup haurà de presentar els seus arguments davant la resta i lliurar el document per escrit al professor el mateix dia en què es faci la presentació.

Grupal (7 persones) 10%
3 1-2 Examen

L’examen constarà de preguntes obertes de cadascun dels temes plantejats a classe. Ocasionalment el professor podria presentar una part de l’examen amb preguntes tipus test amb resposta múltiple.

Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen constarà de preguntes obertes de cadascun dels temes plantejats a classe. Ocasionalment el professor podria presentar una part de l’examen amb preguntes tipus test amb resposta múltiple. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge

L’estudiant haurà de justificar 9 exemples de relacions públiques a partir dels temes impartits pel docent.

40%
2 Examen teòric-pràctic

Amb tres preguntes obertes del temari donat a classe, que l’estudiant haurà d’argumentar en format breu, i una pregunta pràctica.

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic

Constarà de preguntes obertes del temari donat a classe, que l’estudiant haurà d’argumentar en format breu, i una pregunta pràctica.

100%