PLA DOCENT
Assignatura Retòrica i Oratòria Codi 360402
Matèria M7. Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. S. Bonilla Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 11/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general
“Retòrica i Oratòria” és una assignatura teòrico-pràctica concebuda com una experiència directa i personal d’autoreflexió i d’entrenament comunicatiu per parlar i argumentar eficaçment en públic.
Durant les sessions de treball, s’analitzarà objectivament la manera de comunicar de cada estudiant (mitjançant l’anàlisi de les seves presentacions a les sessions i en enregistraments de vídeo) i se li proporcionaran les estratègies que potencien les seves virtuts comunicatives personals i minimitzen les seves carències quan participa en una exposició individual davant un auditori o en un debat públic.
En lloc de centrar-se en un model ideal d’excel·lència oratòria respecte al qual s’avalua el treball de cada estudiant, “Retòrica i Oratòria” gira entorn a la lògica de l’evolució personal de cada estudiant en concret.Per aquesta raó, en aquesta assignatura no puntua l’estudiant respecte el grup, sinó únicament el seu progrés personal.
L’assignatura s’organitza en tres blocs temàtics. El primer es centra en el llenguatge corporal no verbal, el segon, en el component discursiu, i el tercer, en el component argumentatiu.
La idea en què es basa aquesta ordenació de la matèria és que l’estudiant parteixi des de la percepció comunicativa del seu propi cos per arribar a la consciència de com articula verbalment el seu discurs i com pot argumentar de la manera més eficaç. A més d’aquesta experiència personal, l’alumne/a analitzarà les intervencions dels seus companys i d’altres oradors enregistrats en suport audiovisual, per tal de formar-se una capacitat crítico-analítica que li permeti valorar les actuacions oratòries pròpies i les que apareixen en els mitjans públics de comunicació.

Temari
Bloc 1 Títol: El component comunicatiu no-verbal

1. L’acció corporal no verbal. El cos com a text. Tipus de gestos.
2. La imatge pública del comunicador. La dramatúrgia oratòria.
3. Estratègies persuasives de l'auditori. L'empatia. El carisma oratori. El control de les emocions.

Bloc 2 Títol: El component comunicatiu discursiu

1. Estils comunicatius. Estils masculins i estils femenins. Principis de Programació Neuro-Lingüística (PNL).
2. Presentacions en públic. Com organitzar lingüísticament el nostre discurs de manera efectiva? Com actuar verbalment i corporal? Com interactuar amb l’auditori? Com usar eficientment material de suport multimèdia (PowerPoint, vídeo, etc).

Bloc 3
Títol: El component argumentatiu

1. L’Argumentació en debats públics. Com exposar i defensar les nostres idees?


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10  Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5 C8 C9 C10 
OG1.- Tenir una experiència directa i personal de auto-reflexió i d’entrenament comunicatiu per parlar eficaçment en públic. X  X      
OG2.- Proporcionar estratègies que potenciïn les virtuts comunicatives personals i minimitzen les carències quan es fa una presentació en públic. X  X  X  
 
 
OG3.- Fomentar l’esperit crític-analític vers la comunicació humana. X X  X X X
OG4.- Saber expressar i argumentar la pròpia opinió i saber debatre de manera constructiva les opinions dels altres en reunions de treball i davant d’un auditori. X X  X  X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 
1 OE1.- Adquisició de coneixements acadèmics teòrics i pràctics sobre el llenguatge corporal no verbal. X  X X  
OE2.- Fer un bon treball de propiocepció comunicativa per accedir a les claus de com es comunica un mateix amb el seu entorn.  X  X X  
OE3.- Comprendre la comunicació en termes de persuasió i el paper que juguen l’empatia, el carisma oratori i el control de les emocions en l’optimització de la nostra capacitat comunicativa.  X  X X  
2 OE4.- Coneixement pràctic dels estils comunicatius i dels principis de la Programació Neuro-lingüística.  X  X    
OE5.- Exercitar la lectura expressiva amb la veu i el gest.  X X  X
OE6.- Posseir un model operatiu d’anàlisi efectiu dels components verbal, no verbal, informatiu, estilístic i persuasiu de l’orador.  X  X    
OE7.- Conèixer i practicar les estratègies d’argumentació.  X  X X X
OE8.- Conèixer i practicar tècniques professionals de presentació en públic. X X X X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 50 75 25

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 0 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 2 8 D.1) Treball autònom de l’estudiant 22
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 10 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 0 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 28
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 4 21    
A.3) Classes expositives 10 B.3) Simulació 12            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 0 B.1) Activitats d’aplicació - C.1) Seminari - - - D.1) Treball autònom de l’estudiant 15
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge - C.2) Contrast d’expectatives - - -    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació -            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita -            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 5                

Fonts d'informació

ALBALADEJO, T. (1989): Retórica, Madrid, Síntesis.
GOTTESMAN, D. & MAURO, B. (2001): Técnicas para hablar en público. Utilizando las estrategias de los actores, Barcelona, Urano.
PEASE, A. (1988): El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás a través de sus gestos, Barcelona, Paidós.
PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L. (1989): Tratado de la argumentación, Madrid, Gredos.
REARDON, K. (1983): La persuasión en la comunicación, Barcelona, Paidós.
TANNEN, D. (1991): ¡Yo no quise decir eso! Cómo la manera de hablar facilita o dificulta nuestra relación con los demás, Barcelona, Paidós.
WOLF, M. (1982): Sociologías de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra.

Material videogràfic i multimèdia de diversa procedència.
Twitter de l'asignatura.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Assistència i participació activa a classe Mínim un 80% de les sessions. Individual 10%
2 1-2 Activitats d’Aplicació Presentacions amb PowerPoint en el format “Pecha Kucha”. Individual i Grupal 40%
Simulació Debats argumentatius organitzat segons les regles de la Lliga de Debats Universitaris.
3 1-2 Examen oral Presentació Oratòria de tres minuts sobre tema lliure. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen oral Consistirà en una presentació oratòria de tres minuts sobre tema lliure gravada en vídeo. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen oral Consistirà en una presentació oratòria de tres minuts sobre tema lliure gravada en vídeo. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen oral Consistirà en una presentació oratòria de tres minuts sobre tema lliure gravada en vídeo. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)