Metodologia i organització general
“Retòrica i Oratòria” és una assignatura teòrico-pràctica concebuda com una experiència directa i personal d’autoreflexió i d’entrenament comunicatiu per parlar i argumentar eficaçment en públic.
Durant les sessions de treball, s’analitzarà objectivament la manera de comunicar de cada estudiant (mitjançant l’anàlisi de les seves presentacions a les sessions i en enregistraments de vídeo) i se li proporcionaran les estratègies que potencien les seves virtuts comunicatives personals i minimitzen les seves carències quan participa en una exposició individual davant un auditori o en un debat públic.
En lloc de centrar-se en un model ideal d’excel·lència oratòria respecte al qual s’avalua el treball de cada estudiant, “Retòrica i Oratòria” gira entorn a la lògica de l’evolució personal de cada estudiant en concret.Per aquesta raó, en aquesta assignatura no puntua l’estudiant respecte el grup, sinó únicament el seu progrés personal.
L’assignatura s’organitza en tres blocs temàtics. El primer es centra en el llenguatge corporal no verbal, el segon, en el component discursiu, i el tercer, en el component argumentatiu.
La idea en què es basa aquesta ordenació de la matèria és que l’estudiant parteixi des de la percepció comunicativa del seu propi cos per arribar a la consciència de com articula verbalment el seu discurs i com pot argumentar de la manera més eficaç. A més d’aquesta experiència personal, l’alumne/a analitzarà les intervencions dels seus companys i d’altres oradors enregistrats en suport audiovisual, per tal de formar-se una capacitat crítico-analítica que li permeti valorar les actuacions oratòries pròpies i les que apareixen en els mitjans públics de comunicació.