Temari
Bloc 1 Títol: Metodologia de la investigació sociològica

1. El mètode científic de recerca.
2. El procés i l’estratègia d’investigació: fases i etapes de la investigació.
3. Definició del problema de recerca.
4. La formulació de hipòtesis.
5. L’operativització dels conceptes.
6. La selecció de la mostra.

Bloc 2 Títol: La recollida d’informació quantitativa i qualitativa

1.- L’enquesta per qüestionari.
2.- Els grups de discussió.
3.- Tècniques d’observació .
4.- Mesura d’actituds .
5.- L’anàlisi de contingut.