PLA DOCENT
Assignatura Principis d'Economia Codi 360388
Matèria M5. Introducció a l'Economia Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. O. Escardíbul i Prof. S. Boria Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

Aquesta assignatura s’entén com introductòria de conceptes econòmics i empresarials, que es consideren necessaris per a qualsevol graduat en Publicitat i Relacions Públiques. El punt de partida és suposar que els alumnes no tenen coneixements d’economia (o un coneixement molt parcial). Per aquest motiu, se segueixen diversos mètodes de treball.

Respecte al treball a l’aula, a l’inici del curs predomina l’exposició oral, per part del professor, de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals. Per a facilitar la comprensió, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes els descarreguen de la pàgina de l’assignatura al Campus Virtual de l’Escola). En aquestes exposicions, es posa especial èmfasi als exemples que es poden trobar al nostre entorn econòmic immediat, ja que es considera la millor manera d’apropar l’economia a estudiants de disciplines no econòmiques. A mida que el curs avança, prenen més importància la realització, per part dels alumnes, d’exercicis a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva.

Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que entorpeixin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.


Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi Econòmica de l'Empresa
TEMA 1. L’EMPRESA.
TEMA 2. LA COMPTABILITAT EMPRESARIAL.
TEMA 3. GESTIÓ FINANCERA DE L’EMPRESA: ANÀLISI DEL BALANÇ.
TEMA 4. FONTS DE FINANÇAMENT. LA BORSA.
Bloc 2 Títol: Anàlisi del Sistema Econòmic
TEMA 5. EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ.
TEMA 6. EL FACTOR TREBALL.
TEMA 7. ELS MECANISMES DE MERCAT.
TEMA 8. EL SECTOR PÚBLIC A L’ECONOMIA.
TEMA 9. EL DINER I LA INFLACIÓ.
TEMA 10. RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1
OG1.- Presentació dels principals conceptes, teories i eines d’anàlisi per a comprendre l’entorn econòmic.  X
OG2.- Que l’alumne aprengui a usar la racionalitat econòmica en l’anàlisi de situacions econòmiques i empresarials.  X
OG3.- Presentació dels principals conceptes i eines d’anàlisi en economia de l’empresa.  X
OG4.- Exposició de l’anàlisi comptable i del balanç.  X
OG5.- Capacitat de resolució de casos pràctics econòmics i empresarials.  X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- Introduir a l’estudiant  en el coneixement del món econòmic de l’empresa. X X    
OE2.- Conèixer la definició del mètode comptable. X X X X
OE3.- Estudi de la situació econòmica i financera de l’empresa. X X X X
OE4.- Estudi dels costos, variable clau en la gestió d’empresa. X X X X X
OE5.- Coneixement de les fonts de finançament de l’empresa, amb especial atenció al mercat borsari. X X X    
OE6.- Saber prendre decisions en entorns d’incertesa i risc. X X X   X
2 OE7.- Adquisició d’una visió global de l’economia i coneixement de la importància de la dimensió econòmica de la societat.  X  X      
OE8.- Descripció del procés de producció i de distribució de la renda.  X  X     X
OE9.- Coneixement de la realitat laboral i les principals teories sobre l’atur.  X  X      
OE10.- Anàlisi de les causes i conseqüències de la intervenció del sector públic en l’economia. X X      
OE11.- Coneixement del funcionament dels mercats de productes. X X     X
OE12.- Coneixement de les causes i conseqüències de la inflació. X X      
OE13.- Anàlisi del sistema financer i el paper del diner, així com de la seva creació. X X     X
OE14.- Comprensió del procés de globalització econòmic i de la política econòmica de la Unió Europea. X X      

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 75 75 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

Alegre, L. et al. (2007): Fundamentos de economía de la empresa: perspectiva funcional. Barcelona: Ariel.
Amat, O. (2001): La Bolsa.  Funcionamiento y Técnicas para Invertir. 4ª edición. Bilbao: Deusto.
Amat, O. (2008): Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones. 8ª edición. Barcelona: Gestión 2000.
Bueno, E.  (2004): Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ediciones Pirámide.
Bustos, A. (2007): Lecciones de Hacienda Pública. Madrid: Colex.
Castillo, A. M. (dir.)  (2003): Introducción a la economía y administración de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide.
de Puchol, L. (2007): El libro de la negociación. 2ª edición. Barcelona: Díaz de Santos.
Díez de Castro, J. et al.  (2002) Administración de empresas. Dirigir en la sociedad del conocimiento. Madrid: Ediciones Pirámide.
Galbraith, J. K. (1993): Breve historia de la euforia financiera. Barcelona: Ariel.
Galbraith, J. K. (1998): Historia de la Economía. Barcelona: Ariel.
Galbraith, J. K. (2001): Introducción a la economia: una guía para todos. Barcelona: Crítica.
Gallego, J. R.; Nácher, J. (eds.) (2001): Elementos básicos de economía. Un enfoque institucional. Valencia: Tirant lo Blanch. 2ª edición.
Jordán, J. M.; Antuñano, I. (coords.) (2003): Política Económica: Fundamentos, objetivos e instrumentos. Valencia: Tirant lo Blanch.
Moltó, T. (2001): Materiales de Economía Política, Barcelona: Ariel. 2ª edición.
Parkin, M. i Esquivel, G.  (2001): Macroeconomía. Pearson: Addison-Wesley.
Parkin, M.; Esquivel, G.; Avalos, M. (2006): Microeconomía. Pearson: Addison-Wesley.
Robbins, S. P. i Decenzo, D. A.  (2002): Fundamentos de administración. Conceptos esenciales y aplicaciones. México: Prentice Hall, 3ª Edición.
Sáez, A (2008): Contabilidad General. 5ª edición. Madrid: Mac-Graw Hill.
Samuelson, P. A. i Nordhaus, W. D. (2002): Economía. Madrid: McGraw-Hill. 17ª edición.
Stiglitz, J. E. (1995): Economía. Barcelona: Ariel Economía.
Tarragó, F. (1989): Fundamentos de Economía de la Empresa, Barcelona: Marburi.
Torres López, J. (2005): Economía Política, Madrid: Pirámide. 3ª edición.
Tugores, J. (2006): Economía internacional: globalización e integración regional. Madrid: McGraw-Hill.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Participació a classe

Mostrar interès en l’assignatura mitjançant la participació durant les classes (no només assistència)

Individual NO Per pujar nota (màxim 0,5 punts)
2 1 Activitat d'aplicació: exercicis

Test de preguntes sobre el temari de les lliçons 2 i 3, realitzats per els alumnes individualment a l’aula. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,0

Individual 25%
4 2 Activitat d’aplicació:
Exercicis

Test de preguntes amb exercicis sobre les lliçons 5 a 7. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,0.

Grupal 25%
5 1-2 Examen escrit

Test de 25 preguntes sobre tot el temari. S’estructurarà en dues parts (Economia i Empresa) de 15 preguntes cadascuna. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà en la data prevista publicada al calendari oficial. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5 (a cadascuna de les parts d’Economia i Empresa).

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen teòric i pràctic globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitat d'aplicació
-Empresa
-Economia
Exercicis de la part d’Empresa i Economia (1 de cada). 20%
2 Examen Test de 30 preguntes sobre tot el temari. S’estructurarà en dues parts (Economia i Empresa) de 15 preguntes cadascuna. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Nota mínima per calcular la mitjana 3,5. (a cadascuna de les parts d’Economia i Empresa). 80%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana). 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)