Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Participació a classe

Mostrar interès en l’assignatura mitjançant la participació durant les classes (no només assistència)

Individual NO Per pujar nota (màxim 0,5 punts)
2 1 Activitat d'aplicació: exercicis

Test de preguntes sobre el temari de les lliçons 2 i 3, realitzats per els alumnes individualment a l’aula. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,0

Individual 25%
4 2 Activitat d’aplicació:
Exercicis

Test de preguntes amb exercicis sobre les lliçons 5 a 7. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,0.

Grupal 25%
5 1-2 Examen escrit

Test de 25 preguntes sobre tot el temari. S’estructurarà en dues parts (Economia i Empresa) de 15 preguntes cadascuna. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà en la data prevista publicada al calendari oficial. Nota mínima per seguir en avaluació continuada: 3,5 (a cadascuna de les parts d’Economia i Empresa).

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen teòric i pràctic globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitat d'aplicació
-Empresa
-Economia
Exercicis de la part d’Empresa i Economia (1 de cada). 20%
2 Examen Test de 30 preguntes sobre tot el temari. S’estructurarà en dues parts (Economia i Empresa) de 15 preguntes cadascuna. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Nota mínima per calcular la mitjana 3,5. (a cadascuna de les parts d’Economia i Empresa). 80%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana). 100%