Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1
OG1.- Presentació dels principals conceptes, teories i eines d’anàlisi per a comprendre l’entorn econòmic.  X
OG2.- Que l’alumne aprengui a usar la racionalitat econòmica en l’anàlisi de situacions econòmiques i empresarials.  X
OG3.- Presentació dels principals conceptes i eines d’anàlisi en economia de l’empresa.  X
OG4.- Exposició de l’anàlisi comptable i del balanç.  X
OG5.- Capacitat de resolució de casos pràctics econòmics i empresarials.  X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- Introduir a l’estudiant  en el coneixement del món econòmic de l’empresa. X X    
OE2.- Conèixer la definició del mètode comptable. X X X X
OE3.- Estudi de la situació econòmica i financera de l’empresa. X X X X
OE4.- Estudi dels costos, variable clau en la gestió d’empresa. X X X X X
OE5.- Coneixement de les fonts de finançament de l’empresa, amb especial atenció al mercat borsari. X X X    
OE6.- Saber prendre decisions en entorns d’incertesa i risc. X X X   X
2 OE7.- Adquisició d’una visió global de l’economia i coneixement de la importància de la dimensió econòmica de la societat.  X  X      
OE8.- Descripció del procés de producció i de distribució de la renda.  X  X     X
OE9.- Coneixement de la realitat laboral i les principals teories sobre l’atur.  X  X      
OE10.- Anàlisi de les causes i conseqüències de la intervenció del sector públic en l’economia. X X      
OE11.- Coneixement del funcionament dels mercats de productes. X X     X
OE12.- Coneixement de les causes i conseqüències de la inflació. X X      
OE13.- Anàlisi del sistema financer i el paper del diner, així com de la seva creació. X X     X
OE14.- Comprensió del procés de globalització econòmic i de la política econòmica de la Unió Europea. X X