PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent  Prof. S. Gil Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 14/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs: en el primer, -i més important d’ells (3/4 del temps)-, la docència es concentra en mostrar les claus per redactar correctament en cada un dels diferents tipus de mitjans de comunicació (MMCC). En el segon (1/4) s’estudia la tasca del professional en els gabinets de premsa i com ha de ser la seva relació amb els MMCC.

Els dos blocs disposen d'un seguit de sessions docents teòriques i classes de pràctiques, que en cada bloc varien en nombre en funció del contingut. Paral·lelament, es realitzen un parell de treballs en grup per tal d’ajudar a l’alumne a desenvolupar les seves capacitats col·laboratives. La càrrega pràctica de l’assignatura ocuparà els alumnes aproximadament la meitat del temps total.

El contingut de cada bloc s’obre amb una explicació contextual seguida de diferents sessions on la interacció dels alumnes a classe és vital. La darrera sessió ajuda a la resolució de dubtes i aclariments sobre la matèria. A la finalització de cada tema, l’alumne ha de fer una prova per avaluar la seva competència en la matèria.

L’assistència a classe és imprescindible. El control es determina mitjançant el lliurament a cada classe d’un seguit de lectures i/o treballs.


Temari
Bloc 1 Títol: Redacció Periodística en els Mitjans de Comunicació
Tema 1: Conceptes bàsics.
1.1: Què significa redactar, periodisme, comunicació i les seves connexions.
1.2 La informació i els elements fonamentals del periodisme.
1.3 L’ètica del periodista. Els codis deontològics.
1.4 L’estil del periodista. Qualitats i requisits: regles bàsiques. La presentació dels textos informatius.

Tema 2: Els gèneres periodístics: de la informació a l’opinió.
2.1 Criteris de noticiabilitat.
2.2 Fonts, citacions i atribucions en el context periodístic.
2.3 Classificació dels gèneres periodístics.
2.3.1 Informatius:  la notícia, el reportatge i l’entrevista.
2.3.2 Opinatius: l’editorial, la crítica i l’article d’opinió.
2.3.3. Mixts: la crònica i d’altres.

Tema 3: La redacció periodística en els diferents mitjans.
3.1 El llenguatge en mitjans escrits, el llenguatge audiovisual.
3.1.1 La premsa.
3.1.2 La ràdio.
3.1.3 La televisió.
3.2 La redacció periodística en Internet. El llenguatge ciberperiodístic.
3.3 La transformació dels gèneres.
Bloc 2 Títol: El Gabinet de Premsa

Tema 4: El Gabinet de premsa.
4.1 L’ètica del professional de les RRPP.
4.2 La relació amb els MMCC.
4.3 Funcions periodístiques del responsable de premsa.
4.4 Iniciatives i particularitats de redacció en un gabinet de premsa.
4.5 El Gabinet de premsa en el context digital.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre la redacció periodística. X X  X    X  X
OG2.- Conèixer, distingir i analitzar els gèneres periodístics i els diferents mitjans de comunicació.  X  X X X  X  X
OG3.- Iniciar-se en la redacció de diversos textos periodístics. X X X    X  X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- Introducció al periodisme i la tasca periodística. X  X  
OE2.- Conèixer els mitjans de comunicació.    X  
OE3.- Identificar i treballar els gèneres periodístics.    X X
OE4.- Coneixement de les normes pràctiques i les tècniques necessàries per redactar diferents missatges periodístics.    X X
OE5.- El Gabinet de premsa és una opció professional més de la tasca periodística: el periodista de fonts. X    
OE6.- Conèixer i practicar les iniciatives de redacció d’un Gabinet de premsa.    X X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 115 35 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 2 25 D.1) Treball autònom de l’estudiant 52
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 0    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari - 2 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 13
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives - 1 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 3            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

- MARTÍN VIVALDI, Gonzalo; SÁNCHEZ PÉREZ, Arsenio. Curso de Redacción. Teoría y práctica de la Composición y del Estilo. Madrid: Ed. Paraninfo, 2002. ISBN 8428325707.
- MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis. Curso general de redacción periodística. Madrid: Ed. Paraninfo, 2002. ISBN 9788497321426.
- GRIJELMO, Álex. El estilo del periodista. Sucesivas ediciones (última de 2008). Madrid: Ed. Taurus, ISBN 9788430606603.
- GOMIS, Lorenzo. Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona: Editorial UOC, 2008. ISBN 9788497887014.
- ARMENTIA; CAMINOS. Fundamentos de periodismo impreso. Barcelona: Ed. Ariel, 2009. ISBN 9788434413122.
- DÍAZ NOCI, J.; SALAVERRÍA, R. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ed. Ariel, 2003. ISBN 8434412977.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Assistència i participació

Es valora la participació actviaa classe, així com la realització de comentaris sobre algunes lectures i les pràctiques propostes al llarg del curs.

Individual 20%
2 1 Treball en grup Confecció d’una publicació (digital o en paper) o d’un informatiu (radiofònic o televisiu) i exposició a classe. Grupal 15%
3 2 Treball en grup Gestió del gabinet de premsa d’una entitat. Preparació de diferents tasques: dossiers, notes de premsa, conferències de premsa, entrevistes, etc., i exposició a classe. Grupal 15%
4 1 i 2 Examen Exercici escrit teòric-pràctic amb preguntes sobre els blocs 1 i 2 del pla docent i tot el contingut vist a las sessions presencials. Individual 50%

  

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita teòrica i pràctica sobre tota la matèria de l’assignatura (de quatre a deu preguntes).

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

Prova escrita teòrica i pràctica sobre tota la matèria de l’assignatura (de quatre a deu preguntes).

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita teòrica i pràctica sobre tota la matèria de l’assignatura (de quatre a deu preguntes).

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)