Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Assistència i participació

Es valora la participació actviaa classe, així com la realització de comentaris sobre algunes lectures i les pràctiques propostes al llarg del curs.

Individual 20%
2 1 Treball en grup Confecció d’una publicació (digital o en paper) o d’un informatiu (radiofònic o televisiu) i exposició a classe. Grupal 15%
3 2 Treball en grup Gestió del gabinet de premsa d’una entitat. Preparació de diferents tasques: dossiers, notes de premsa, conferències de premsa, entrevistes, etc., i exposició a classe. Grupal 15%
4 1 i 2 Examen Exercici escrit teòric-pràctic amb preguntes sobre els blocs 1 i 2 del pla docent i tot el contingut vist a las sessions presencials. Individual 50%

  

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita teòrica i pràctica sobre tota la matèria de l’assignatura (de quatre a deu preguntes).

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

Prova escrita teòrica i pràctica sobre tota la matèria de l’assignatura (de quatre a deu preguntes).

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita teòrica i pràctica sobre tota la matèria de l’assignatura (de quatre a deu preguntes).

100%