Temari
Bloc 1 Títol: Redacció Periodística en els Mitjans de Comunicació
Tema 1: Conceptes bàsics.
1.1: Què significa redactar, periodisme, comunicació i les seves connexions.
1.2 La informació i els elements fonamentals del periodisme.
1.3 L’ètica del periodista. Els codis deontològics.
1.4 L’estil del periodista. Qualitats i requisits: regles bàsiques. La presentació dels textos informatius.

Tema 2: Els gèneres periodístics: de la informació a l’opinió.
2.1 Criteris de noticiabilitat.
2.2 Fonts, citacions i atribucions en el context periodístic.
2.3 Classificació dels gèneres periodístics.
2.3.1 Informatius:  la notícia, el reportatge i l’entrevista.
2.3.2 Opinatius: l’editorial, la crítica i l’article d’opinió.
2.3.3. Mixts: la crònica i d’altres.

Tema 3: La redacció periodística en els diferents mitjans.
3.1 El llenguatge en mitjans escrits, el llenguatge audiovisual.
3.1.1 La premsa.
3.1.2 La ràdio.
3.1.3 La televisió.
3.2 La redacció periodística en Internet. El llenguatge ciberperiodístic.
3.3 La transformació dels gèneres.
Bloc 2 Títol: El Gabinet de Premsa

Tema 4: El Gabinet de premsa.
4.1 L’ètica del professional de les RRPP.
4.2 La relació amb els MMCC.
4.3 Funcions periodístiques del responsable de premsa.
4.4 Iniciatives i particularitats de redacció en un gabinet de premsa.
4.5 El Gabinet de premsa en el context digital.