Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Asistencia y participación activa en clase Mínimo un 80% del total de las sesiones. Individual 10%
2 1-2 Actividades de Aplicación El docente presentará entre 6 y 8 casos que los alumnos trabajaran en grupo y expondrán individualmente. Individual/ Grupal 30%
3 1-2 Examen Consistirá en 3 preguntas a desarrollar sobre materias de ambos bloques de la asignatura, en un tiempo máximo de 2 horas. Individual 60%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Consistirá en preguntas a desarrollar sobre materias de ambos bloques de la asignatura.

La nota máxima será de un 7 sobre 10.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Consistirá en 3 preguntas a desarrollar sobre materias de ambos bloques de la asignatura, en un tiempo máximo de 2 horas. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Consistirá en preguntas a desarrollar sobre materias de ambos bloques de la asignatura.

La nota máxima será de un 7 sobre 10.

100%